X GC 1171/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3116030

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 18 czerwca 2020 r. X GC 1171/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO B. K.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łodzi X Wydział Gospodarczy po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 2020 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa G. P. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w (...) Spółce komandytowej z siedzibą w B. o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał zgromadzenia wspólników i walnego zgromadzenia

1. oddala powództwo,

2. zasądza od powoda G. P. na rzecz pozwanego (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w (...) Spółki komandytowej z siedzibą w B. kwotę 1097 zł (tysiąc dziewięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.