X GC 1016/14 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2539090

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 10 lipca 2018 r. X GC 1016/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Barbara Kubasik.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Ł. (...), X Wydział Gospodarczy po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2018 r. w Ł. (...) na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w Ł. przeciwko Spółce (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. z udziałem interwenientów ubocznych po stronie powodowej A. S. i P. S. o zapłatę

1.

zasądza od pozwanego Spółki (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na rzecz powoda (...) Spółki Akcyjnej w Ł. kwotę 647.234,37 zł (sześćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote trzydzieści siedem groszy) z ustawowymi odsetkami od dnia 31 października 2012 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty,

2.

oddala powództwo w pozostałej części,

3.

ustala, że pozwany Spółka (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. ponosi odpowiedzialność za koszty procesu co do wysokości 56% całości kosztów procesu, przy stosunkowym ich rozdziale, a ostatecznie ich rozliczenie pozostawia referendarzowi sądowemu po prawomocnym zakończeniu sprawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.