Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2546975

Wyrok
Sądu Okręgowego w Łodzi
z dnia 21 sierpnia 2018 r.
VIII Ua 50/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodnicząca: Sędzia SO Iwona Matyjas.

Sędziowie: SO Magdalena Lisowska., del. SR Anna Przybylska (spr.).

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu w dniu 21 sierpnia 2018 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z wniosku A. K., (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w C. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. o zasiłek chorobowy na skutek apelacji wnioskodawcy A. K. i organu rentowego od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi X Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie sygn. akt X U 521/17

1.

prostuje oczywistą omyłkę w komparycji zaskarżonego wyroku w ten sposób, że jako datę rozpoznania sprawy zamiast "8 lutego 2017 r." wpisuje "8 lutego 2018 r." i jako datę wyroku zamiast "15 lutego 2017 r." wpisuje "15 lutego 2018 r.";

2.

oddala obie apelacje;

3.

zasądza od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w łodzi na rzecz wnioskodawcy A. K. kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego za II instancję.

del. SSR Anna Przybylska Sędzia SO Iwona Matyjas Sędzia SO Magdalena Lisowska

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.