Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2679817

Wyrok
Sądu Okręgowego w Gliwicach
z dnia 7 lutego 2019 r.
VIII Ua 19/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Jolanta Łanowy-Klimek (spr.).

Sędziowie SO: Grzegorz Tyrka, Teresa Kalinka.

Sentencja

Sąd Okręgowy w G. VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2019 r. w G. sprawy z odwołania Z. M. (M.) przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z. o odsetki na skutek apelacji organu rentowego od wyroku Sądu Rejonowego w G. z dnia 22 marca 2018 r. sygn. akt VI U 102/17

1) oddala apelację;

2) zasądza od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z. na rzecz odwołującej Z. M. kwotę 120 zł (sto dwadzieścia złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego za II instancję.

Uzasadnienie faktyczne

Odwołująca Z. M. po ostatecznym sprecyzowaniu odwołania domagała się zmiany zaskarżonej decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z. z dnia 16 stycznia 2017 r. poprzez przyznanie jej prawa do odsetek ustawowych za opóźnienie za okres:

a) od dnia 3 lipca 2014 r. do dnia 18 sierpnia 2016 r. od zasiłku chorobowego obejmującego okres od dnia 22 maja 2014 r. do dnia 12 czerwca 2014 r.;

b) od dnia 3 sierpnia 2014 r. do dnia 18 sierpnia 2016 r. od zasiłku chorobowego obejmującego okres od dnia 13 czerwca 2014 r. do dnia 3 lipca 2014 r.;

c) od dnia 1 września 2014 r. do dnia 18 sierpnia 2016 r. od zasiłku chorobowego obejmującego okres od dnia 4 lipca 2014 r. do dnia 29 lipca 2014 r.;

d) od dnia 14 września 2014 r. do dnia 18 sierpnia 2016 r. od zasiłku chorobowego obejmującego okres od dnia 30 lipca 2014 r. do dnia 21 sierpnia 2014 r.;

e) od dnia 26 września 2014 r. do dnia 18 sierpnia 2016 r. od zasiłku chorobowego obejmującego okres od dnia 22 sierpnia 2014 r. do dnia 16 września 2014 r.;

f) od dnia 20 listopada 2014 r. do dnia 18 sierpnia 2016 r. od zasiłku chorobowego obejmującego okres od dnia 17 września 2014 r. do dnia 8 października 2014 r.;

g) od dnia 21 listopada 2014 r. do dnia 18 sierpnia 2016 r. od zasiłku chorobowego obejmującego okres od dnia 9 października 2014 r. do dnia 28 października 2014 r.;

h) od dnia 19 grudnia 2014 r. do dnia 18 sierpnia 2016 r. od zasiłku chorobowego obejmującego okres od dnia 29 października 2014 r. do dnia 6 listopada 2014 r.;

i) od dnia 30 grudnia 2014 r. do dnia 18 sierpnia 2016 r. od zasiłku macierzyńskiego obejmującego okres od dnia 7 listopada 2014 r. do dnia 5 listopada 2015 r.

Nadto odwołująca wniosła o zwrot kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Na uzasadnienie żądania podano, że zaskarżona decyzja jest wadliwa, bowiem organ rentowy ponosi odpowiedzialność za opóźnienie w wypłacie odwołującej zasiłku chorobowego i zasiłku macierzyńskiego. Wskazano, że organ rentowy podczas rozpatrywania wniosku o wypłatę zasiłku chorobowego i zasiłku macierzyńskiego dokonał błędnej oceny podstawy do wypłaty tych zasiłków uznając, że odwołująca od dnia 14 kwietnia 2014 r. nie podlega ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu. W oparciu o wyrok Sądu Okręgowego w G. z dnia 21 kwietnia 2015 r.

(sygn. akt VIII U 2355/14) stanowisko organu rentowego w powyższej kwestii było bezzasadne. Podniesiono przy tym, że sposób liczenia odsetek za zaległy zasiłek macierzyński różni się od sposobu liczenia odsetek za zaległy zasiłek chorobowy. Pomimo bowiem, że zasiłek macierzyński wypłacany jest co miesiąc, jest on uprawnieniem, które organ rentowy ustala z góry. Zasiłek ten jest zatem świadczeniem ciągłym, a nie okresowym co oznacza, że odsetki z tytułu zaległego zasiłku macierzyńskiego należne są od dnia następnego po ostatnim dniu na wydanie decyzji ustalającej prawo odwołującej do zasiłki macierzyńskiego.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z. wniósł o oddalenie odwołania.

Na uzasadnienie swego stanowiska podano, że organ rentowy nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w wypłacie odwołującej zasiłku chorobowego i zasiłku macierzyńskiego, bowiem w ciągu 30 dni od daty otrzymania odpisu wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 czerwca 2016 r. wypłacony został odwołującej zasiłek chorobowy i zasiłek macierzyński. Dodano, że organ rentowy co do zasady ma prawo kwestionować ważność stosunku pracy zawartego pomiędzy ubezpieczonym, a jego pracodawcą, co wynika wprost z art. 83 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Wyrokiem z dnia 22 marca 2018 r. sygn. VIU 102/17 - Sąd Rejonowy w G. zmieniła zaskarżoną decyzję w następujący sposób, że przyznał odwołującej prawo do odsetek ustawowych za opóźnienie za okres: (pkt 1):

a) od dnia 3 lipca 2014 r. do dnia 18 sierpnia 2016 r. od zasiłku chorobowego obejmującego okres od dnia 22 maja 2014 r. do dnia 12 czerwca 2014 r.;

b) od dnia 3 sierpnia 2014 r. do dnia 18 sierpnia 2016 r. od zasiłku chorobowego obejmującego okres od dnia 13 czerwca 2014 r. do dnia 3 lipca 2014 r.;

c) od dnia 1 września 2014 r. do dnia 18 sierpnia 2016 r. od zasiłku chorobowego obejmującego okres od dnia 4 lipca 2014 r. do dnia 29 lipca 2014 r.;

d) od dnia 14 września 2014 r. do dnia 18 sierpnia 2016 r. od zasiłku chorobowego obejmującego okres od dnia 30 lipca 2014 r. do dnia 21 sierpnia 2014 r.;

e) od dnia 26 września 2014 r. do dnia 18 sierpnia 2016 r. od zasiłku chorobowego obejmującego okres od dnia 22 sierpnia 2014 r. do dnia 16 września 2014 r.;

f) od dnia 20 listopada 2014 r. do dnia 18 sierpnia 2016 r. od zasiłku chorobowego obejmującego okres od dnia 17 września 2014 r. do dnia 8 października 2014 r.;

g) od dnia 21 listopada 2014 r. do dnia 18 sierpnia 2016 r. od zasiłku chorobowego obejmującego okres od dnia 9 października 2014 r. do dnia 28 października 2014 r.;

h) od dnia 20 grudnia 2014 r. do dnia 18 sierpnia 2016 r. od zasiłku chorobowego obejmującego okres od dnia 29 października 2014 r. do dnia 6 listopada 2014 r.;

i) od dnia 30 grudnia 2014 r. do dnia 18 sierpnia 2016 r. od zasiłku macierzyńskiego obejmującego okres od dnia 7 listopada 2014 r. do dnia 30 listopada 2014 r.;

j) od dnia 11 stycznia 2015 r. do dnia 18 sierpnia 2016 r. od zasiłku macierzyńskiego obejmującego okres od dnia 1 grudnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.;

k) od dnia 11 lutego 2015 r. do dnia 18 sierpnia 2016 r. od zasiłku macierzyńskiego obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 stycznia 2015 r.;

l) od dnia 11 marca 2015 r. do dnia 18 sierpnia 2016 r. od zasiłku macierzyńskiego obejmującego okres od dnia 1 lutego 2015 r. do dnia 28 lutego 2015 r.;

m) od dnia 11 kwietnia 2015 r. do dnia 18 sierpnia 2016 r. od zasiłku macierzyńskiego obejmującego okres od dnia 1 marca 2015 r. do dnia 31 stycznia 2015 r.;

n) od dnia 11 maja 2015 r. do dnia 18 sierpnia 2016 r. od zasiłku macierzyńskiego obejmującego okres od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r.;

o) od dnia 11 czerwca 2015 r. do dnia 18 sierpnia 2016 r. od zasiłku macierzyńskiego obejmującego okres od dnia 1 maja 2015 r. do dnia 31 maja 2015 r.;

p) od dnia 11 lipca 2015 r. do dnia 18 sierpnia 2016 r. od zasiłku macierzyńskiego obejmującego okres od dnia 1 czerwca 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r.;

q) od dnia 11 sierpnia 2015 r. do dnia 18 sierpnia 2016 r. od zasiłku macierzyńskiego obejmującego okres od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 31 lipca 2015 r.;

r) od dnia 11 września 2015 r. do dnia 18 sierpnia 2016 r. od zasiłku macierzyńskiego obejmującego okres od dnia 1 sierpnia 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2015 r.;

s) od dnia 11 października 2015 r. do dnia 18 sierpnia 2016 r. od zasiłku macierzyńskiego obejmującego okres od dnia 1 września 2015 r. do dnia 30 września 2015 r.;

t) od dnia 11 listopada 2015 r. do dnia 18 sierpnia 2016 r. od zasiłku macierzyńskiego obejmującego okres od dnia 1 października 2015 r. do dnia 31 października 2015 r.;

u) od dnia 11 grudnia 2015 r. do dnia 18 sierpnia 2016 r. od zasiłku macierzyńskiego obejmującego okres od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 5 listopada 2015 r.; oddalił odwołanie w pozostałym (pkt 2) i zasądził od pozwanego organu rentowego na rzecz odwołującej kwotę 180 zł (sto osiemdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego (pkt 3).

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

Odwołująca od dnia 14 kwietnia 2014 r. zatrudniona była w (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w T. na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku dyrektora ds. finansowych. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia za pracę strony stosunku pracy ustaliły na kwotę 10 717 zł.

W dniu 17 maja 2014 r. odwołująca, będąc w ciąży, uległa wypadkowi komunikacyjnemu. W następstwie tego wypadku u odwołującej doszło do przesunięcia łożyska, co groziło wcześniejszym porodem lub niedonoszeniem ciąży. W związku z tym zaświadczeniem lekarskim z dnia 21 maja 2014 r. lekarz ginekolog orzekł o stanie niezdolności odwołującej do pracy za okres od dnia 22 maja 2014 r. do dnia 12 czerwca 2014 r. (...) zaświadczenia wpłynął do organu rentowego w dniu 2 czerwca 2014 r.

Kolejnymi zaświadczeniami lekarskimi lekarz ginekolog stwierdzał dalszą niezdolność do pracy odwołującej za następujące okresy:

- od dnia 13 czerwca 2014 r. do dnia 3 lipca 2014 r. (zaświadczenie lekarskie wystawione w dniu 12 czerwca 2014 r., wpłynęło do organu rentowego w dniu 3 lipca 2014 r.);

- od dnia 4 lipca 2014 r. do dnia 29 lipca 2014 r. (zaświadczenie lekarskie wystawione w dniu 3 lipca 2014 r., wpłynęło do organu rentowego w dniu 1 sierpnia 2014 r.);

- od dnia 30 lipca 2014 r. do dnia 21 sierpnia 2014 r. (zaświadczenie lekarskie wystawione w dniu 29 lipca 2014 r., wpłynęło do organu rentowego w dniu 14 sierpnia 2014 r.);

- od dnia 22 sierpnia 2014 r. do dnia 16 września 2014 r. (zaświadczenie lekarskie wystawione w dniu 21 sierpnia 2014 r., wpłynęło do organu rentowego w dniu 26 sierpnia 2014 r.);

- od dnia 17 września 2014 r. do dnia 8 października 2014 r. (zaświadczenie lekarskie wystawione w dniu 16 września 2014 r., wpłynęło do organu rentowego w dniu 20 października 2014 r.);

- od dnia 9 października 2014 r. do dnia 28 października 2014 r. (zaświadczenie lekarskie wystawione w dniu 8 października 2014 r., wpłynęło do organu rentowego w dniu 21 października 2014 r.);

- od dnia 21 października 2014 r. do dnia 6 listopada 2014 r. (zaświadczenie lekarskie wystawione w dniu 12 listopada 2014 r., wpłynęło do organu rentowego w dniu 19 listopada 2014 r.).

Odwołująca w dniu (...) urodziła syna. W związku z tym w dniu 12 listopada 2014 r. złożyła do pracodawcy wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego w wymiarze 20 tygodni w okresie od dnia porodu do dnia 26 marca 2015 r., a także bezpośrednio po tym urlopie dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze 6 tygodni, tj. od dnia 27 marca 2015 r. do dnia 7 maja 2015 r.,

a bezpośrednio po tym urlopie urlopu rodzicielskiego w wymiarze 26 tygodni w okresie od dnia 8 maja 2015 r. do dnia 5 listopada 2015 r. Wniosek o wypłatę świadczenia macierzyńskiego wpłynął do organu rentowego w dniu 28 listopada 2014 r.

Decyzją z dnia 29 września 2014 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z. stwierdził, że odwołująca jako pracownik u płatnika składek (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w T. nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu od dnia 14 kwietnia 2014 r. W ocenie bowiem organu rentowego do zawarcia umowy o pracę pomiędzy odwołującą a (...) Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w T. doszło jedynie w celu osiągniecia przez odwołująca korzyści z systemu ubezpieczeń społecznych, co narusza zasady współżycia społecznego, a także stanowi o pozorności umowy o pracę.

Wyrokiem z dnia 21 kwietnia 2015 r. Sąd Okręgowy w G.

(sygn. akt VIII U 2355/14) zmienił decyzję z dnia 29 września 2014 r., stwierdzając że odwołująca jako pracownik u płatnika składek (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w T. podlega obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu od dnia 14 kwietnia 2014 r.

Wyrokiem z dnia 9 czerwca 2016 r. Sąd Apelacyjny w K.

(sygn. akt III AUa 1505/15) oddalił apelację Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z. od wyroku Sądu Okręgowego w G. z dnia 21 kwietnia 2015 r.

Decyzją z dnia 9 października 2014 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z. odmówił odwołującej prawa do zasiłku chorobowego za okres od dnia 31 maja 2014 r. do dnia 16 września 2014 r.

Decyzją z dnia 29 października 2014 r. (znak (...) - (...)) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z. odmówił odwołującej prawa do zasiłku chorobowego za okres od dnia 17 września 2014 r. do dnia 8 października 2014 r.

Decyzją z dnia 29 października 2014 r. (znak (...) - (...)) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z. odmówił odwołującej prawa do zasiłku chorobowego za okres od dnia 9 października 2014 r. do dnia 28 października 2014 r.

Decyzją z dnia 26 listopada 2014 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z. odmówił odwołującej prawa do zasiłku chorobowego za okres od dnia 29 października 2014 r. do dnia 6 listopada 2014 r.

Decyzją z dnia 5 grudnia 2014 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z. odmówił odwołującej prawa do zasiłku macierzyńskiego za okres od dnia 7 listopada 2014 r. do dnia 5 listopada 2015 r.

W uzasadnieniu każdej z ww. decyzji podano, że odwołująca nie ma prawa do zasiłku z uwagi na treść decyzji z dnia 29 września 2014 r. stwierdzającej, że odwołująca nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym od dnia 14 kwietnia 2014 r. z tytułu zatrudnienia pracowniczego.

Decyzją z dnia 18 sierpnia 2016 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z. uchylił decyzje z dnia: 9 października 2014 r., 29 października 2014 r. (znak (...) - (...)), 29 października 2014 r. (znak (...) - (...)), 26 listopada 2014 r., 5 grudnia 2014 r. Równocześnie przyznał odwołującej prawo do zasiłku chorobowego za okres od dnia 31 maja 2014 r. do dnia 6 listopada 2014 r. oraz do zasiłku macierzyńskiego za okres od dnia 7 listopada 2014 r. do dnia 5 listopada 2015 r.

W dniu 18 sierpnia 2016 r. wypłacił odwołującej zasiłek chorobowy za okres od dnia 31 maja 2014 r. do dnia 6 listopada 2014 r. oraz zasiłku macierzyńskiego za okres od dnia 7 listopada 2014 r. do dnia 5 listopada 2015 r. w łącznej wysokości

114 051,64 zł.

Zaskarżoną decyzją z dnia 16 stycznia 2017 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z. odmówił odwołującej prawa do wypłaty odsetek od zasiłku chorobowego wypłaconego za okres od dnia 31 maja 2014 r. do dnia 6 listopada 2014 r. oraz od zasiłku macierzyńskiego wypłaconego za okres od dnia 7 listopada 2014 r. do dnia 5 listopada 2014 r.

W ocenie Sądu I instancji odwołanie zasługiwało na częściowe uwzględnienie.

Sąd Rejonowy wskazał, iż przedmiotem sporu o przyznanie odsetek jest data wymagalności świadczenia. Tym samym w niniejszej sprawie należało ustalić, czy opóźnienie w przyznaniu odwołującej zasiłku chorobowego oraz zasiłku macierzyńskiego jest następstwem okoliczności, za które organ rentowy ponosi odpowiedzialność.

Zgodnie z art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963 z późn. zm.) jeżeli Zakład - w terminach przewidzianych w przepisach określających zasady przyznawania i wypłacania świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń społecznych lub świadczeń zleconych do wypłaty na mocy odrębnych przepisów albo umów międzynarodowych - nie ustalił prawa do świadczenia lub nie wypłacił tego świadczenia, jest obowiązany do wypłaty odsetek od tego świadczenia w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie określonych przepisami prawa cywilnego. Nie dotyczy to przypadku, gdy opóźnienie w przyznaniu lub wypłaceniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które Zakład nie ponosi odpowiedzialności.

Przesłanką powstania obowiązku organu rentowego wypłaty odsetek jest opóźnienie tego organu w ustaleniu prawa do świadczenia z ubezpieczenia społecznego lub wypłaty tego świadczenia. Błędy organu rentowego rodzące jego odpowiedzialność w postaci zapłaty odsetek można zakwalifikować jako błędy w wykładni lub niewłaściwym zastosowaniu prawa oraz błędy w ustaleniach faktycznych, będące skutkiem naruszenia przepisów proceduralnych. Zawarte w art. 85 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych określenie "nie ustalił prawa do świadczenia" oznacza zarówno niewydanie w terminie decyzji przyznającej świadczenie, jak i wydanie decyzji odmawiającej przyznania świadczenia, mimo spełnienia warunków do jego uzyskania, a zatem w tym ostatnim wypadku chodzi o sytuacje, w których organ rentowy, odmawiając przyznania świadczenia, naruszył przepisy prawa materialnego określające przesłanki nabycia prawa do świadczenia pieniężnego z ubezpieczenia społecznego, przy czym dla powstania obowiązku wypłaty odsetek konieczne jest stwierdzenie naruszenia prawa przez organ rentowy prawomocnym wyrokiem sądu zmieniającym decyzję organu rentowego i przyznającym prawo do tego świadczenia (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 maja 2014 r.,

III AUa 2071/13, LEX nr 1483723 oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 października 2014 r., II UK 40/14, LEX nr 1548262).

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

(Dz. U. z 2016 r. poz. 372 z późn. zm.) płatnicy składek wypłacają zasiłki w terminach przyjętych dla wypłaty wynagrodzeń lub dochodów, a Zakład Ubezpieczeń Społecznych bieżąco po stwierdzeniu uprawnień. Zasiłki te wypłaca się nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłków.

Sąd I instancji, odnosząc się w pierwszej kolejności do żądania odsetek za opóźnienie od zasiłku chorobowego wskazał, że w niniejszej sprawie organ rentowy nie wypłacił odwołującej zasiłku w terminie 30 dni. Zarówno do wydania decyzji o przyznaniu prawa do tego zasiłku, jak i do samej wypłaty zasiłku doszło dopiero w dniu 18 sierpnia 2016 r.

Przesłanką wypłaty odsetek dla ubezpieczonego jest także okoliczność, że organ rentowy wydał decyzję odmawiającą przyznania świadczenia, mimo spełnienia warunków do jego uzyskania. W przypadku odwołującej wydanie decyzji odmawiających przyznania zasiłku chorobowego (z dnia: 9 października 2014 r., 29 października 2014 r. - znak (...) - (...), 29 października 2014 r. - znak (...) - (...), 26 listopada 2014 r.) związane było z błędem w ustaleniach faktycznych polegającym na ustaleniu, że odwołująca od dnia 14 kwietnia 2014 r. nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym, w tym ubezpieczeniu chorobowemu. Tymczasem w oparciu o wynik prowadzonego postępowania przed Sądem Okręgowym w G. w sprawie VIII U 2355/14 ustalenie to nie znalazło potwierdzenia w dostarczonych przez strony dowodach. Tym samym brak było jakichkolwiek podstaw do odmowy przyznania odwołującej prawa do zasiłku chorobowego za okres do dnia 6 listopada 2014 r. W konsekwencji odwołującej - w świetle art. 64 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz dat wpływu zaświadczeń lekarskich do organu rentowego - przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie za następujące okresy:

a) od dnia 3 lipca 2014 r. do dnia 18 sierpnia 2016 r. od zasiłku chorobowego obejmującego okres od dnia 22 maja 2014 r. do dnia 12 czerwca 2014 r.;

b) od dnia 3 sierpnia 2014 r. do dnia 18 sierpnia 2016 r. od zasiłku chorobowego obejmującego okres od dnia 13 czerwca 2014 r. do dnia 3 lipca 2014 r.;

c) od dnia 1 września 2014 r. do dnia 18 sierpnia 2016 r. od zasiłku chorobowego obejmującego okres od dnia 4 lipca 2014 r. do dnia 29 lipca 2014 r.;

d) od dnia 14 września 2014 r. do dnia 18 sierpnia 2016 r. od zasiłku chorobowego obejmującego okres od dnia 30 lipca 2014 r. do dnia 21 sierpnia 2014 r.;

e) od dnia 26 września 2014 r. do dnia 18 sierpnia 2016 r. od zasiłku chorobowego obejmującego okres od dnia 22 sierpnia 2014 r. do dnia 16 września 2014 r.;

f) od dnia 20 listopada 2014 r. do dnia 18 sierpnia 2016 r. od zasiłku chorobowego obejmującego okres od dnia 17 września 2014 r. do dnia 8 października 2014 r.;

g) od dnia 21 listopada 2014 r. do dnia 18 sierpnia 2016 r. od zasiłku chorobowego obejmującego okres od dnia 9 października 2014 r. do dnia 28 października 2014 r.;

h) od dnia 20 grudnia 2014 r. do dnia 18 sierpnia 2016 r. od zasiłku chorobowego obejmującego okres od dnia 29 października 2014 r. do dnia 6 listopada 2014 r.

Sąd Rejonowy miał na uwadze, że w zwolnieniach lekarskich wystawionych odwołującej pokrywał się okres od dnia 21 do 28 października 2014 r. W ocenie Sądu I instancji nie można było zasądzać odsetek dwukrotnie za ww. okres, a za okres objęty zwolnienie lekarskim, które wpłynęło do ZUS w dniu 21 października 2014 r.

Jako nieuzasadnione uznano żądanie strony odwołującej o zapłatę odsetek już od dnia 19 grudnia 2014 r. od zasiłku chorobowego obejmującego okres od dnia 29 października 2014 r. do dnia 6 listopada 2014 r. Skoro zaświadczenie lekarskie wystawione w dniu 12 listopada 2014 r. wpłynęło do organu rentowego w dniu 19 listopada 2014 r., to wypłata świadczenia miała nastąpić najpóźniej do dnia 19 grudnia 2014 r. (19 listopada 2014 r. + 30 dni = 19 grudnia 2014 rok). Tym samym organ rentowy zalegał z wypłatą świadczenia dopiero od dnia 20 grudnia 2014 r.

Odnośnie odwołania w zakresie odsetek od zasiłku macierzyńskiego Sąd Rejonowy nie podzielił stanowiska odwołującej, że sposób liczenia odsetek za zaległy zasiłek macierzyński różni się od sposobu liczenia odsetek za zaległy zasiłek chorobowy. Miał bowiem na względzie to, że zasiłek macierzyński, podobnie jak zasiłek chorobowy, wypłacany jest na bieżąco po stwierdzeniu uprawnień. Świadczenie to nie jest wypłacane z góry w pełnej należnej kwocie. Ubezpieczonemu nie przysługuje żądanie wypłaty całej sumy zasiłku od razu. Związane to jest też z tym, że pracownica może w każdej chwili przebywania na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim przerwać ten urlop i zadecydować o powrocie do pracy. W ocenie Sądu Rejonowego zasiłek macierzyński ze względu na częstotliwość jego wypłaty jest świadczeniem cyklicznym, mającym na celu zastąpienie wynagrodzenia za pracę na czas sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. W związku z powyższym zasiłek macierzyński winien być wypłacany na bieżąco, nie później jednak niż wynagrodzenie za pracę, czyli do 10-tego dnia za poprzedni miesiąc. Przy czym pierwsza wypłata zasiłku winna nastąpić nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku. Tym samym odwołującej - w świetle art. 64 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie od zasiłku macierzyńskiego za następujące okresy:

a) od dnia 30 grudnia 2014 r. do dnia 18 sierpnia 2016 r. od zasiłku macierzyńskiego obejmującego okres od dnia 7 listopada 2014 r. do dnia 30 listopada 2014 r.;

b) od dnia 11 stycznia 2015 r. do dnia 18 sierpnia 2016 r. od zasiłku macierzyńskiego obejmującego okres od dnia 1 grudnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.;

c) od dnia 11 lutego 2015 r. do dnia 18 sierpnia 2016 r. od zasiłku macierzyńskiego obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 stycznia 2015 r.;

d) od dnia 11 marca 2015 r. do dnia 18 sierpnia 2016 r. od zasiłku macierzyńskiego obejmującego okres od dnia 1 lutego 2015 r. do dnia 28 lutego 2015 r.;

e) od dnia 11 kwietnia 2015 r. do dnia 18 sierpnia 2016 r. od zasiłku macierzyńskiego obejmującego okres od dnia 1 marca 2015 r. do dnia 31 marca 2015 r.;

f) od dnia 11 maja 2015 r. do dnia 18 sierpnia 2016 r. od zasiłku macierzyńskiego obejmującego okres od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r.;

g) od dnia 11 czerwca 2015 r. do dnia 18 sierpnia 2016 r. od zasiłku macierzyńskiego obejmującego okres od dnia 1 maja 2015 r. do dnia 31 maja 2015 r.;

h) od dnia 11 lipca 2015 r. do dnia 18 sierpnia 2016 r. od zasiłku macierzyńskiego obejmującego okres od dnia 1 czerwca 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r.;

i) od dnia 11 sierpnia 2015 r. do dnia 18 sierpnia 2016 r. od zasiłku macierzyńskiego obejmującego okres od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 31 lipca 2015 r.;

j) od dnia 11 września 2015 r. do dnia 18 sierpnia 2016 r. od zasiłku macierzyńskiego obejmującego okres od dnia 1 sierpnia 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2015 r.;

k) od dnia 11 października 2015 r. do dnia 18 sierpnia 2016 r. od zasiłku macierzyńskiego obejmującego okres od dnia 1 września 2015 r. do dnia 30 września 2015 r.;

l) od dnia 11 listopada 2015 r. do dnia 18 sierpnia 2016 r. od zasiłku macierzyńskiego obejmującego okres od dnia 1 października 2015 r. do dnia 31 października 2015 r.;

m) od dnia 11 grudnia 2015 r. do dnia 18 sierpnia 2016 r. od zasiłku macierzyńskiego obejmującego okres od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 5 listopada 2015 r.

W pozostałym zakresie odwołanie w zakresie odsetek ustawowych za opóźnienie na podstawie art. 47714 § 1 k.p.c. podlegało oddaleniu.

O kosztach zastępstwa procesowego strony odwołującej orzeczono na podstawie art. 98 § 3 k.p.c. oraz § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1800 z późn. zm. - w wersji obowiązującej w chwili złożenia odwołania).

Apelację wniósł organ rentowy. Zaskarżył wyrok w części, a mianowicie w ppunktach od i) do u) i za rzucił: - naruszenie prawa materialnego a to art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego z tytułu choroby lub macierzyństwa przez jego nieprawidłowe zastosowanie do zasiłku macierzyńskiego za okres od 7 listopada 2014 r. do 5 listopada 2015 r.

Powołując się na powyższe organ rentowy wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku i oddalenie odwołania w tej części oraz zasadzenie od odwołującej kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych, za obie instancje.

W uzasadnieniu wskazano, iż apelacja dotyczy jedynie zasiłku macierzyńskiego, a w szczególności stwierdził, iż skoro zasiłek macierzyński jest wypłacany na bieżąco po stwierdzeniu uprawnień, to dopiero złożenie przez płatnika druku (...) za miesiąc poprzedzający bezpośrednio miesiąc, w którym ma nastąpić wypłata jest potwierdzeniem uprawnień, o ile raport wskazuje, że osoba ubiegająca się o zasiłek macierzyński nadal przebywa na urlopie. Organ rentowy pozostałby w zwłoce tylko wtedy gdyby, przekroczył termin 30 dni od wpływu raportu (...) za osobę, której zasiłek ma być wypłacony.

Odwołująca w odpowiedzi na apelacje wniosła o jej oddalenie i zasądzenie od organu rentowego kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych za II instancję.

Uzasadnienie prawne

Sąd Okręgowy w G. VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zważył co następuje:

Apelacja organu rentowego nie jest uzasadniona.

W ocenie Sądu Okręgowego zaskarżony wyrok jest trafny, albowiem odpowiada prawu. Sąd I instancji dokonał prawidłowych ustaleń faktycznych w sprawie, a ocena dowodów nie narusza zasad określonych w art. 233 k.p.c., dlatego Sąd Okręgowy w całości przyjął za własne ustalenia Sądu I instancji.

Sąd Okręgowy w całości podziela rozważania prawne zaprezentowane przez Sad I instancji, uznając iż mają oparcie w prawidłowo zastosowanych przepisach.

Stąd w ocenie Sądu Okręgowego, zarzuty apelacji co do naruszenia przez Sąd I instancji prawa materialnego, a to art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego z tytułu choroby lub macierzyństwa przez jego nieprawidłowe zastosowanie do zasiłku macierzyńskiego za okres od 7 listopada 2014 r. do 5 listopada 2015 r.- uznać należało za nieuzasadnione.

Zgodnie z cyt.w. przepisem art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego z tytułu choroby lub macierzyństwa płatnicy składek, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 1, wypłacają zasiłki w terminach przyjętych dla wypłaty wynagrodzeń lub dochodów, a Zakład Ubezpieczeń Społecznych bieżąco po stwierdzeniu uprawnień. Zasiłki te wypłaca się nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłków.

2. Jeżeli płatnik składek nie wypłacił zasiłku w terminie, o którym mowa w ust. 1, jest on obowiązany do wypłaty odsetek od tego zasiłku w wysokości i na zasadach określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

Z cyt. przepisu wynika, iż Zakład Ubezpieczeń Społecznych zasiłki o których mowa w przepisie - wypłaca je na bieżąco, po stwierdzeniu uprawnień. Datą graniczną, do której zasiłki powinny być wypłacone, jest 30. dzień od daty złożenia wniosków niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłków. Brak wypłaty zasiłku w terminie oznacza konieczność wypłaty odsetek od tego zasiłku w wysokości i na zasadach określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

Jak wynika z akt organu rentowego, ubezpieczona w dniu 28 listopada 2014 r. złożyła wniosek o przyznanie prawa do zasiłku macierzyńskiego, w którym podała wszystkie istotne informacje potrzebne do wypłaty tego świadczenia.

Zdaniem Sądu Okręgowego, jeżeli złożony przez ubezpieczoną wniosek posiadał błędy formalne, to organ rentowy winien zobowiązać ubezpieczoną do jego uzupełnienia, czego nie uczynił. A zatem 30 dniowy termin do wypłaty liczyć należało od dnia złożenia wniosku przez ubezpieczoną zgodnie z cyt.w. przepisem.

W tych okolicznościach, apelacje organu rentowego, nie jest uzasadniona i na mocy art. 385 k.p.c. podlega oddaleniu.

O kosztach zastępstwa procesowego poniesionych przez odwołująca orzeczono po myśli art. 98 k.p.c. oraz przepisów § 10 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. (Dz. U. z 2015.1800).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.