Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2679494

Wyrok
Sądu Okręgowego w Łodzi
z dnia 15 kwietnia 2019 r.
VIII Ua 128/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Zofia Falkowska.

Sędziowie SO: Agnieszka Olejniczak-Kosiara., Paulina Kuźma (spr.).

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2019 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z odwołania Miasta Ł. - M. (...) w Ł. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. o zasiłek pogrzebowy na skutek apelacji organu rentowego od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi X Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 października 2018 r. w sprawie sygn. akt X U 638/18 oddala apelację.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.