Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2666026

Wyrok
Sądu Okręgowego w Łodzi
z dnia 13 marca 2019 r.
VIII U 928/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Jacek Chrostek.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łodzi, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2019 r. w Łodzi sprawy M. R. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. z udziałem PROSPERITY - R. J. o ustalenie podlegania ubezpieczeniu na skutek odwołania M. R. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. z dnia 27 lutego 2018 r. nr (...) znak (...)- (...)

1. zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób iż stwierdza, że M. R. podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu od dnia 1 lipca 2017 r.;

2. zasądza od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. na rzecz M. R. kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.