Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2679522

Wyrok
Sądu Okręgowego w Łodzi
z dnia 24 kwietnia 2019 r.
VIII U 899/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Barbara Kempa.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łodzi, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2019 r. w Łodzi na rozprawie sprawy K. P. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w P. na skutek odwołania K. P. od decyzji numer (...) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w P. z dnia 31 stycznia 2018 r. znak (...)- (...) o podleganie ubezpieczeniom społecznym

1. oddala odwołanie;

2. nie obciąża K. P. kosztami procesu;

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.