Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2679460

Wyrok
Sądu Okręgowego w Łodzi
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
VIII U 896/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO A. D. J.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2019 r. w Łodzi na rozprawie sprawy W. G. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. z odwołania W. G. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. z dnia 2 marca 2018 r. znak (...) o wysokość emerytury Zmienia zaskarżoną decyzję i ustala wysokość emerytury wnioskodawcy W. G. z uwzględnieniem wysokości kapitału początkowego na dzień 1 stycznia 1999 r. w kwocie 90 524 (dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) złote 17 (siedemnaście)groszy i wskaźnika wysokości podstawy wymiaru kapitału początkowego 52,82% (pięćdziesiąt dwa i osiemdziesiąt dwie setne procenta).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.