Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2603141

Wyrok
Sądu Okręgowego w Łodzi
z dnia 24 października 2018 r.
VIII U 82/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO A. D. J.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu w dniu 11 października 2018 r. w Łodzi na rozprawie sprawy M. S. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. z udziałem płatnika Ł. K. z odwołania M. S. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. z dnia 5 grudnia 2017 r. numer (...) o ustalenie podlegania ubezpieczeniu

1. Oddala odwołanie;

2. Zasądza na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. od płatnika Ł. K. kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

3. Nie obciąża wnioskodawczyni M. S. obowiązkiem zwrotu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Ł. kosztów zastępstwa procesowego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.