VIII U 73/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2665909

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 24 stycznia 2019 r. VIII U 73/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: S. S.O. Agnieszka Gocek.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 stycznia 2019 r. w Ł. sprawy z odwołania: A. Ł. przeciwko: Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Ł. na skutek odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł. z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie Nr 021173626/20 (...): 10/18 o wysokość emerytury

1. zmienia zaskarżoną decyzję i przelicza, od 1 października 2017 r. emeryturę A. Ł., w ten sposób, iż do jej ustalenia przyjmuje wysokość kapitału początkowego w kwocie 122.367,41 zł (sto dwadzieścia dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem złotych czterdzieści jeden groszy), po waloryzacji na dzień 1 sierpnia 2017 r. w kwocie 449.973,82 zł (czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt dwa grosze) oraz wskaźnik wysokości podstawy wymiaru kapitału początkowego obliczony z lat 1981-1990 wynoszący 92,41%;

2. oddala odwołanie w pozostałej części;

3. zasądza od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł. na rzecz A. Ł. kwotę 180,- (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.