Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2735112

Wyrok
Sądu Okręgowego w Łodzi
z dnia 24 września 2019 r.
VIII U 696/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodnicząca: Sędzia SO Monika Pawłowska-Radzimierska.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łodzi, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu w dniu 10 września 2019 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z wniosku M. R. (1) przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Ł. o ustalenie podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu na skutek odwołania M. R. (1) od decyzji numer (...) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł. z dnia 15 marca 2019 r. znak (...) - (...) zmienia zaskarżoną decyzję i stwierdza, że M. R. (1) podlegała w okresach od 1 września 2018 r. do 30 września 2018 r. oraz od 1 listopada 2018 r. dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, nie mająca ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż 60% (sześćdziesiąt) kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

M. R. (2)

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.