VIII U 517/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2539103

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 15 czerwca 2018 r. VIII U 517/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Agnieszka Domańska Jakubowska.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2018 r. w Łodzi na rozprawie sprawy W. W. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. z odwołania W. W. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. z dnia 31 stycznia 2018 r. znak (...) o prawo do emerytury z rekompensatą zmienia zaskarżoną decyzję i przyznaje wnioskodawcy W. W. prawo do emerytury z rekompensatą od dnia 1 stycznia 2018 r.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.