Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2544224

Wyrok
Sądu Okręgowego w Łodzi
z dnia 9 lipca 2018 r.
VIII U 390/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Agnieszka Domańska Jakubowska.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu w dniu 5 lipca 2018 r. w Łodzi na rozprawie sprawy H. P. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. na skutek odwołania H. P. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. z dnia 9 stycznia 2018 r. nr 2A/ (...) o umorzenie należności z tytułu składek oddala odwołanie.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia 9 stycznia 2018 r. Zakład ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. odmówił umorzenia należności z tytułu składek ubezpieczonej H. P. z tytułu składek na:

- ubezpieczenie społeczne za okres od lipca 2007 r. do lutego 2008 r. w łącznej kwocie 1373,06 zł w tym z tytułu składek w kwocie 705,26 zł, odsetek 598 zł kosztów upomnienia 70,40 zł;

- ubezpieczenie zdrowotne za okres od lipca 2007 r. do lutego 2008 r. w łącznej kwocie 2889 zł, w tym z tytułu składek w kwocie 1524,60 zł, odsetek w kwocie 1294 zł i kosztów upomnienia w kwocie 70,40 zł

( decyzja w aktach ZUS).

W dniu 30 stycznia 2018 r. wnioskodawczyni złożyła odwołanie od powyższej decyzji. Podniosła,ze błędnie uznano, że nie opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne za miesiąc marzec 2008 r. są należnością niepodlegającą umorzeniu. Wnioskodawczyni wskazała, że ma trudną sytuację materialną i nie stać jej na uregulowanie należności wymaganej przez ZUS / W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie. W uzasadnieniu wskazano, że wnioskodawczyni wystąpiła w dniu 15 stycznia 2015 r. o umorzenie należności z tytułu składek na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność. w dniu 30 kwietnia 2015 r. organ rentowy wydał decyzję określającą warunki umorzenia. Wnioskodawczyni odwołała się od powyższej decyzji. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 7 września 2015 r. odwołanie wnioskodawczyni zostało oddalone. Warunkiem umorzenia należności była spłata należności niepodlegających umorzeniu w terminie 12 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku SO. Spłata miała nastąpić do dnia 2 grudnia 2017 r. W dniu 3 grudnia 2017 r. upłynął termin spłaty należności niepodlegających umorzeniu. W terminie tym nie dokonano spłaty należności. Warunkiem umorzenia należności było uregulowanie należności niepodlegających umorzeniu. Wnioskodawczyni uregulowała składkę za marzec 2008 r. w dniu 17 kwietnia 2008 r. ale nie opłaciła składki na ubezpieczenie zdrowotne za ten miesiąc. Opłacenie składki zdrowotnej za marzec 2008 r. jako niepodlegającej umorzeniu było warunkiem umorzenia należności za okres od lipca 2007 r. do lutego 2008 r. (odpowiedz na odwołanie k- 11-11odw).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 15 stycznia 2015 r. wnioskodawczyni H. P. złożyła wniosek o umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe za lata 2006-2008. Wskazała, że działalność gospodarczą zakończyła w 2008 r. ( wniosek w aktach ZUS).

Organ rentowy ustalił, że wnioskodawczyni zalega z zapłaceniem składki za okres od lipca 2007 r. do lutego 2008 r. z tytułu składki na ubezpieczenie społeczne oraz za okres od lipca 2007 r. do marca 2008 r. na ubezpieczenie zdrowotne. Należności z tytułu składek podlegające umorzeniu z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego dotyczyły okresu od lipca 2007 r. do lutego 2008 r. Do umorzenia będą podlegały tez koszty egzekucyjne i koszty upomnień. Umorzeniu nie będzie natomiast podlegała składka na ubezpieczenie zdrowotne za miesiąc marzec 2008 r. w kwocie 209,59 zł, odsetki i koszty upomnienia jak i koszty egzekucyjne w kwotach odpowiednio 8,80 zł i 11,30 zł ( ustalenia w aktach ZUS k-9-10).

W dniu 30 kwietnia 2015 r. ZUS I Oddział w Ł. wydał decyzję, na mocy której określił jakie należności będą podlegały umorzeniu na dzień 15 stycznia 2015 r. tj. dzień złożenia wniosku przez wnioskodawczynię. Organ wskazał w decyzji, że należnościami podlegającymi umorzeniu będą należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za okres od lipca 2007 r. do lutego 2008 r. wraz z odsetkami i kosztami upomnienia. Należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wskazano w łącznej kwocie 1373,66 zł a na ubezpieczenie zdrowotne w łącznej kwocie 2889 zł. W punkcie II decyzji wskazano, że warunkiem umorzenia powyższych należności jest spłata należności niepodlegających umorzeniu. Należności nieobjęte postępowaniem należy uregulować w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji wraz z odsetkami ( decyzja w aktach ZUS).

Wnioskodawczyni odwołała się od powyższej decyzji podnosząc, że składka za marzec 2008 r. na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne powinna być również umorzona ( odwołanie k-2 akt VIIIU 1645/15)

Wyrokiem z dnia 7 września 2015 r. Sąd Okręgowy w Łodzi w sprawie o sygnaturze akt VIIIU 1645/15 oddalił odwołanie wnioskodawczyni ( wyrok k- 17 akt VIIIU 1645/15 / Sąd Apelacyjny w Łodzi wyrokiem z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie o sygnaturze akt III A Ua 27/16 oddalił apelację wnioskodawczyni.) wyrok k- 62 akt VIIIU 1645/15/. Z dniem 2 grudnia 2016 r. wyrok SO w Łodzi stał się prawomocny/ niesporne/.

Wnioskodawczyni nie opłaciła należności z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne za marzec 2008 r. natomiast opłaciła zaległości z tytułu składek za marzec 2008 r. z tytułu składki na ubezpieczenie społeczne w dniu 17 kwietnia 2008 r. ( niesporne).

Wnioskodawczyni prowadziła działalność gospodarczą w okresie od dnia 7 marca 2007 r. do dnia 25 marca 2008 r. ( niesporne).

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie materiału dowodowego zebranego w sprawie opierając się na niekwestionowanych przez strony dokumentach, załączonych do akt sprawy i akt ZUS.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie nie jest zasadne i podlega oddaleniu.

Wydana w sprawie decyzja odpowiada prawu. Znajduje ona podstawę prawną w treści przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz. U. z 2012 r. poz. 1551). Zgodnie z treścią przepisu art. 1 ust. 1 powyższej ustawy na wniosek osoby podlegającej w okresie od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 28 lutego 2009 r. obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.), która przed dniem 1 września 2012 r. zakończyła prowadzenie pozarolniczej działalności i nie prowadzi jej w dniu wydania decyzji, o której mowa w ust. 8 umarza się nieopłacone składki na te ubezpieczenia za okres od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 28 lutego 2009 r. oraz należne od nich odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, koszty upomnienia, opłaty dodatkowe, a także koszty egzekucyjne naliczone przez dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, naczelnika urzędu skarbowego lub komornika sądowego. Umorzenie należności, o których mowa w ust. 1, skutkuje umorzeniem nieopłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne i na Fundusz Pracy za ten sam okres oraz należnych od nich, za ten sam okres, odsetek za zwłokę, opłat prolongacyjnych, kosztów upomnienia, opłat dodatkowych, a także kosztów egzekucyjnych naliczonych przez dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, naczelnika urzędu skarbowego lub komornika sądowego. (art. 1 ust. 6 ustawy). Na mocy art. 1 ust. 10 ustawy warunkiem umorzenia należności, o których mowa w ust. 1 i 6, jest nieposiadanie na dzień wydania decyzji, o której mowa w ust. 13 pkt 1, niepodlegających umorzeniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 stycznia 1999 r., do opłacenia których zobowiązana jest osoba prowadząca pozarolniczą działalność lub płatnik składek, o którym mowa w ust. 2, oraz należnych od tych składek odsetek za zwłokę, opłat prolongacyjnych, kosztów upomnienia, opłat dodatkowych, a także kosztów egzekucyjnych naliczonych przez dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, naczelnika urzędu skarbowego lub komornika sądowego. Jednocześnie przepis art. 1 ust. 11 ustawy stanowi, że niepodlegające umorzeniu należności, o których mowa w ust. 10, podlegają spłacie w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji, o której mowa w ust. 8 tego artykułu. Zgodnie z treścią przepisu art. 1 ust. 13 ustawy Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje decyzję o:

1)

umorzeniu należności, o których mowa w ust. 1 i 6 - po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 10, z uwzględnieniem ust. 7, 11 i 12, lub

2)

odmowie umorzenia należności, o których mowa w ust. 1 i 6 - w przypadku niespełnienia warunku, o którym mowa w ust. 10, z uwzględnieniem ust. 7, 11 i 12.

Prawomocną decyzją z dnia 30 kwietnia 2015 r. ZUS I Oddział w Ł. wydał decyzję, na mocy której określił jakie należności będą podlegały umorzeniu na dzień 15 stycznia 2015 r. tj. dzień złożenia wniosku przez wnioskodawczynię. Organ wskazał w decyzji, że należnościami podlegającymi umorzeniu będą należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za okres od lipca 2007 r. do lutego 2008 r. wraz z odsetkami i kosztami upomnienia. Należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wskazano w łącznej kwocie 1373,66 zł a na ubezpieczenie zdrowotne w łącznej kwocie 2889 zł. W punkcie II decyzji wskazano, że warunkiem umorzenia powyższych należności jest spłata należności niepodlegających umorzeniu. Należności nieobjęte postępowaniem należy uregulować w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji wraz z odsetkami.

Jest okolicznością niesporną między stronami, że wnioskodawczyni w zakreślonym powyższą decyzją (...) miesięcznym terminie nie uregulowała zaległych należności z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne za miesiąc marzec 2008 r. Należność ta nie podlegała umorzeniu i jej uregulowanie było warunkiem umorzenia należności wskazanych w punkcie I decyzji z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Ponieważ wnioskodawczyni należności tej nie uregulowała ZUS I Oddział w Ł. zasadnie odmówił umorzenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za okres od lipca 2007 r. do lutego 2008 r.

Mając powyższe na uwadze Sąd oddalił odwołanie wnioskodawczyni.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.