VIII U 388/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3037844

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 25 lutego 2020 r. VIII U 388/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodnicząca: Sędzia SO Monika Pawłowska-Radzimierska.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łodzi, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2020 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z wniosku A. K. i Z. W. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Ł. o ustalenie podlegania ubezpieczeniu na skutek odwołania A. K. i Z. W. od decyzji numer (...) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł. z dnia 22 stycznia 2019 r. znak (...) - (...)

1. oddala odwołania;

2. zasądza od A. K. i Z. W. na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł. kwoty po 180 (sto osiemdziesiąt) złotych od każdego z nich tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Monika Pawłowska-Radzimierska

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.