Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2749491

Wyrok
Sądu Okręgowego w Łodzi
z dnia 22 października 2019 r.
VIII U 2573/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodnicząca: Sędzia SO Monika Pawłowska-Radzimierska.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łodzi, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu w dniu 22 października 2019 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z wniosku B. Z. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w T. o rentę rodzinną na skutek odwołania B. Z. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w T. z dnia 5 grudnia 2018 r. znak (...)

1. zmienia zaskarżoną decyzję i przyznaje B. Z. prawo do renty rodzinnej po zmarłym w dniu 2 sierpnia 2018 r. W. Z. od dnia 2 sierpnia 2018 r.;

2. przyznaje i nakazuje wypłacić ze Skarbu Państwa kasy Sądu Okręgowego w Ł. na rzecz radcy prawnego Z. S. kwotę 166,05 złotych (sto sześćdziesiąt sześć i pięć groszy) tytułem kosztów zastępstwa procesowego udzielonego z urzędu.

Monika Pawłowska-Radzimierska

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.