VIII U 2265/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2773276

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 3 grudnia 2019 r. VIII U 2265/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodnicząca: Sędzia SO Monika Pawłowska-Radzimierska.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łodzi, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2019 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z wniosku R. B. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych II Oddziałowi w Ł. o umorzenie należności składkowych na skutek odwołania R. B. od decyzji numer (...) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddziału w Ł. z dnia 18 września 2018 r. znak (...)-RED-164-JU

1. oddala odwołanie;

2. przyznaje i nakazuje wypłacić ze Skarbu Państwa kasy Sądu Okręgowego w Łodzi na rzecz radcy prawnego K. P. kwotę 110,70 zł (sto dziesięć złotych i siedemdziesiąt groszy) tytułem kosztów zastępstwa procesowego udzielonego z urzędu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.