VIII U 2053/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2792304

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 21 stycznia 2020 r. VIII U 2053/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Paulina Kuźma.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łodzi - VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2020 r. na rozprawie sprawy Z. N. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych - I Oddziałowi w Ł. o uchylenie decyzji i ponowne ustalenie wysokości emerytury na skutek odwołania Z. N. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - I Oddziału w Ł. z dnia 18 kwietnia 2019 r. znak (...)

1. zmienia zaskarżoną decyzję o tyle, że dodatkowo ustala Z. N. prawo do przeliczenia emerytury przyznanej decyzją z dnia 5 sierpnia 2013 r. bez pomniejszenia jej wysokości o kwotę stanowiącą sumę kwot pobranych emerytur przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego, poczynając od dnia 1 marca 2016 r.;

2. oddala odwołanie w pozostałej części.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.