Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2612079

Wyrok
Sądu Okręgowego w Łodzi
z dnia 9 października 2018 r.
VIII U 2016/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodnicząca: Sędzia SO Agnieszka Domańska - Jakubowska.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu w dniu 25 września 2018 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z wniosku I. K. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Ł. o ustalenie podleganie ubezpieczeniom społecznym z udziałem płatnika (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. na skutek odwołania I. K. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł. z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie numer (...)

1.

oddala odwołanie,

2.

zasądza od I. K. na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł. na rzecz kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.