VIII U 1911/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3127180

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 30 listopada 2020 r. VIII U 1911/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Agnieszka Domańska Jakubowska.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2020 r. w Łodzi na posiedzeniu niejawnym sprawy J. K. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. z odwołania J. K. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. z dnia 15 lipca 2020 r. znak (...) o dodatek solidarnościowy oddala odwołanie.

Odpis wyroku doręczyć:

1. wnioskodawcy z pouczeniem, że w terminie 7 dni od otrzymania wyroku może złożyć wniosek o sporządzenie jego uzasadnienia a następnie w terminie 14 dni od otrzymania wyroku i uzasadnienia może wnieść apelację od wyroku do SA w Ł.; niezłożenie wniosku o uzasadnienie uniemożliwia złożenie apelacji.

2. peł. ZUS bez pouczeń.

30.11.2020

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia 15 lipca 2020 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. odmówił wnioskodawcy J. K. prawa do dodatku solidarnościowego. Jako przyczynę odmowy wskazano, że wnioskodawca w 2020 r. nie podlegał ubezpieczeniom społecznym jako pracownik przez okres co najmniej 60 dni ( decyzja w aktach ZUS).

W dniu 17 sierpnia 2020 r. wnioskodawca J. K. złożył odwołanie od powyższej decyzji. Wskazał, że decyzja została wydana w oparciu o błędne ustalenia faktyczne bowiem spełnia przesłanki do otrzymania dodatku. Wskazał, że obecnie toczy się proces z byłym pracodawcą przed Sadem Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi i zażądał załączenia akt sprawy o sygnaturze XP 335/20/ odwołanie k-3/.

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie, podnosząc argumentację jak w spornej decyzji ( odpowiedź na odwołanie k- 6-6odw).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca J. K. (ur. (...)) w dniu 26 czerwca 2020 r. złożył wniosek o przyznanie mu dodatku solidarnościowego w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym (...)19 ( wniosek w aktach ZUS)

Wnioskodawca w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 21 marca 2020 r. nie był zgłoszony do ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy o pracę / niesporne, informacja ZUS k- / Od dnia 21 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. wnioskodawcę łączyła umowa zlecenia zawarta z (...) S.A. w K. W dniu 21 kwietnia 2020 r. wnioskodawca skierował do Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi pozew przeciwko (...) S.A. w K. o ustalenie istnienia umowy o pracę w okresie od dnia 21 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. i zobowiązanie pozwanego do wydania mu świadectwa pracy. Pozwany wniósł o oddalenie roszczeń powoda i obciążenie go kosztami procesu. Proces w sprawie XP 335/20 nie został zakończony / niesporne, pozew i odpowiedź na pozew w sprawie XP 335/20 kopia k- 13-29

Decyzją z dnia 15 lipca 2020 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. odmówił wnioskodawcy J. K. prawa do dodatku solidarnościowego. Jako przyczynę odmowy wskazano, że wnioskodawca w 2020 r. nie podlegał ubezpieczeniom społecznym jako pracownik przez okres co najmniej 60 dni ( decyzja w aktach ZUS).

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o dokumenty załączone do akt sprawy, w tym akta organu rentowego oraz akta sprawy toczącej się przed Sądem Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, które po wykonaniu ksero kopii pozwu i odpowiedzi na pozew zostały zwrócone Sądowi I instancji. Podnieść należy, że Sąd nie znalazł podstaw do zawieszenia postępowania w sprawie z uwagi na toczące się postępowanie przed Sądem Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi bowiem rozstrzygnięcie w przedmiocie ustalenia istnienia umowy o pracę między wnioskodawcą a (...) S.A. w K. nie będzie miało znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu z organem rentowym. Wskazać należy, że wnioskodawca żąda ustalenia istnienia umowy o pracę w okresie od 21 marca 2020 r. a 11 kwietnia 2020 r., natomiast wcześniej w roku 2020 nie był zgłoszony do ubezpieczenia społecznego z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę. Nawet w przypadku wygrania procesu i ustalenia istnienia umowy o pracę jej okres będzie zbyt krótki aby wnioskodawca nabył prawo do dodatku solidarnościowego. Sporny okres jest krótszy niż 60 dni.

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie nie jest zasadne i podlega oddaleniu.

Zaskarżona decyzja odpowiada prawu. Znajduje ona podstawę prawną w przepisach ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkomCOVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1068).

Zgodnie z treścią przepisu art. 2 powyższej ustawy dodatek solidarnościowy przysługuje osobom mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są:

1) obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub

2) posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub

3) cudzoziemcami przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. d-g, ha, i, j, I oraz pkt 3 i 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 1622, 1818 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 278 i 1065).

Jednocześnie przepis art. 3.1 ustawy o dodatku solidarnościowym stanowi, że dodatek solidarnościowy przysługuje osobie, która w 2020 r. podlegała ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, 321, 568, 695 i 875) przez łączny okres co najmniej 60 dni oraz:

1) z którą po dniu 15 marca 2020 r. pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub

2) której umowa o pracę po dniu 15 marca 2020 r. uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta.

Jak wynika z ustaleń Sądu wnioskodawca w roku 2020 do chwili nawiązania umowy z (...) S.A. w K. nie był zgłoszony do ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy o pracę. Natomiast z powyższą spółką łączyła go umowa zlecenia. Podkreślenia wymaga, że wynik sporu jaki toczy przed Sądem wnioskodawca z powyższą spółką o ustalenie istnienia umowy o pracę pozostaje bez znaczenia bowiem żądanie ustalenia umowy o pracę dotyczy okresu krótszego niż 60 dni.

Wobec powyższego Sąd oddalił odwołanie.

Wobec spełnienia przesłanek z art. 1481 k.p.c. wyrok wydano na posiedzeniu niejawnym.

Zgodnie z art. 1481 § 1 k.p.c. sąd może rozpoznać sprawę na posiedzeniu niejawnym, gdy pozwany uznał powództwo lub gdy po złożeniu przez strony pism procesowych i dokumentów, w tym również po wniesieniu zarzutów lub sprzeciwu od nakazu zapłaty albo sprzeciwu od wyroku zaocznego, sąd uzna - mając na względzie całokształt przytoczonych twierdzeń i zgłoszonych wniosków dowodowych - że przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne. Analizując treść złożonych przez strony i zgromadzonych w aktach rentowych dokumentów Sąd uznał, że okoliczności faktyczne istotne dla rozpoznania sprawy, nie były w sprawie sporne. Spór nie dotyczył faktów, lecz prawa. Ponadto strony nie wnosiły o przeprowadzenie rozprawy. W tych okolicznościach Sąd na podstawie art. 1481 § 1 k.p.c. uznał, że przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne, co w konsekwencji pozwoliło na rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.