Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2679500

Wyrok
Sądu Okręgowego w Łodzi
z dnia 15 kwietnia 2019 r.
VIII U 1762/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Agnieszka Olejniczak-Kosiara.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu w dniu 3 kwietnia 2019 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z wniosku W. W. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. o prawo do emerytury na skutek odwołania W. W. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. z dnia 27 lutego 2018 r., znak (...) zmienia zaskarżoną decyzję i przyznaje W. W. prawo do emerytury od dnia 1 stycznia 2018 r.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.