Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2726725

Wyrok
Sądu Okręgowego w Łodzi
z dnia 12 września 2019 r.
VIII U 1352/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodnicząca: Sędzia SO Magdalena Lisowska.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2019 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z odwołania J. M. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł. z dnia 1 marca 2019 r. znak (...) o wysokość waloryzacji

1. zmienia zaskarżoną decyzję i ustala waloryzację emerytury J. M. od dnia 1 marca 2019 r. o kwotę 70 (siedemdziesiąt) złotych po dokonaniu proporcjonalnego podziału emerytury przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.,

2. roszczenie o wypłatę odsetek ustawowych za opóźnienie od kwoty 39,55 (trzydzieści dziewięć 55/100) złotych za dany miesiąc od siódmego dnia każdego miesiąca, poczynając od dnia 7 marca 2019 r. do dnia zapłaty - przekazuje Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w łodzi celem rozpoznania i wydania decyzji,

3. zasądza od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł. na rzecz J. M. kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżoną decyzją z dnia 1 marca 2019 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł., na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, dokonał waloryzacji emerytury J. M. od dnia 1 marca 2019 r. Po waloryzacji emerytura wyniosła 1095,02 złotych.

Wysokość świadczenia ustalono poprzez pomnożenie kwoty świadczenia przysługującego w dniu 28 lutego 2019 r. przez wskaźnik waloryzacji 102,02 złotych.

Decyzja k 215 w aktach ZUS

J. M. odwołał się od powyższej decyzji, zarzucając naruszenie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw poprzez błędną wykładnię tego przepisu, polegającą na dokonaniu waloryzacji kwoty świadczenia wnioskodawcy, w wysokości przysługującej w dniu 28 lutego 2019 r. wskaźnikiem waloryzacji ustalonym zgodnie z art. 89 ustawy o emeryturach o rentach z FUS w kwocie niższej niż 70 złotych.

W oparciu o powyższy zarzut, skarżący wniósł o zmianę decyzji poprzez ustalenie waloryzacji emerytury o kwotę nie mniejszą niż 70 złotych po dokonaniu proporcjonalnego podziału emerytury przez ZUS. Ponadto wniósł o zasądzenie odsetek ustawowych za opóźnienie od kwoty 39,55 zł za dany miesiąc, od 7-go dnia każdego miesiąca, poczynając od 7 marca 2019 r. do dnia zapłaty.

J. M. wniósł także o zasądzenie kosztów postępowania, gdyż reprezentowany był w toku postępowania przez profesjonalnego pełnomocnika.

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny J. M. urodził się w dniu (...). Wnioskodawca na stałe zamieszkuje w Hiszpanii i pobiera świadczenie ustalone z polskich i zagranicznych okresów ubezpieczenia.

Decyzją z dnia 1 marca 2015 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. zwaloryzował J. M., od 1 marca 2015 r. wysokość świadczenia emerytalnego przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji 100,68% dodając kwotę 36 zł przed dokonaniem proporcjonalnego podziału emerytury.

J. M. złożył on odwołanie, kwestionując sposób tej waloryzacji.

Wyrokiem z dnia 11 maja 2017 r. Sąd Okręgowy w Łodzi, w sprawie VIII U 879/15 uwzględnił argumentację skarżącego i zmienił decyzję z 1 marca 2015 r. w ten sposób, że ustalił waloryzację emerytury J. M. o kwotę nie mniej niż 36 złotych po dokonaniu proporcjonalnego podziału emerytury przez ZUS.

Apelacja ZUS została oddalona przez Sąd Apelacyjny w Łodzi, wyrokiem z dnia 21 grudnia 2017 r., wydanym w sprawie III AUa 907/17

Okoliczności bezsporne, wynikające z akt rentowych oraz akt sprawy VIII U 879/15 i III AUa 907/17

Obecnie, zaskarżoną decyzją ZUS ponownie, dokonując waloryzacji, podwyższył kwotę świadczenia o 70 złotych przed dokonaniem proporcjonalnego podziału emerytury.

Uzasadnienie prawne

Sąd Okręgowy zważył, co następuje

Zgodnie z art. 88 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, waloryzacja emerytur i rent dokonywana jest corocznie od dnia 1 marca i polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. W myśl ust. 3 powołanego przepisu waloryzacji podlega kwota świadczenia i podstawa jego wymiaru w wysokości przysługującej ostatniego dnia lutego roku kalendarzowego, w którym przeprowadza się waloryzację. Waloryzacja obejmuje emerytury i renty przyznane przed terminem waloryzacji (ust. 4).

Stosownie do treści art. 89 ust. 1 ustawy wskaźnik waloryzacji to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. W myśl ust. 2 wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, o którym mowa w ust. 1, jest średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów albo średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli jest on wyższy od wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów. Wskaźnik waloryzacji ogłasza Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w drodze komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (ust. 6)

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw, w 2019 r. waloryzacja od dnia 1 marca polega na podwyższeniu kwoty świadczenia w wysokości przysługującej w dniu 28 lutego 2019 r. wskaźnikiem waloryzacji, ustalonym zgodnie art. 89 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, nie mniej niż o kwotę 70 złotych.

Przy ustalaniu wysokości emerytury proporcjonalnej ustała się teoretyczną kwotę świadczenia, a następnie kwotę rzeczywistą. Teoretyczna wysokość świadczenia jest równa temu, o co ubezpieczony mógłby się ubiegać, gdyby wszystkie okresy ubezpieczenia, ukończone z uwzględnieniem ustawodawstw pozostałych państw, zostały ukończone na podstawie ustawodawstwa, które jest stosowane w dniu przyznania świadczenia.

Następnie ZUS winien ustalić rzeczywistą kwotę świadczenia proporcjonalnego, stosując do kwoty teoretycznej stosunek długości ukończonych okresów ubezpieczenia do całkowitej długości okresów ubezpieczenia, ukończonych na podstawie wszystkich państw wg art. 52 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE/' nr (...) z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. U.UE L2004.166.1).

Dopiero tak ustalona kwota, po dokonaniu proporcji, winna podlegać waloryzacji zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw oraz art. 89 ust. 6 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, zgodnie z którymi w 2019 r. waloryzacja od dnia 1 marca 2019 r. polega na podwyższeniu kwoty świadczenia w wysokości przysługującej w dniu 28 lutego 2019 r. wskaźnikiem waloryzacji 102,86% - nie mniej niż o kwotę 70 zł.

Mając powyższe na uwadze Sąd Okręgowy na podstawie art. 47714 § 2 k.p.c orzekł jak w punkcie 1 sentencji.

W punkcie 2 wyroku, Sąd przekazał do ZUS roszczenie o wypłatę odsetek ustawowych za opóźnienie od kwoty 39,55 zł - celem rozpoznania i wydania decyzji, bowiem zaskarżona decyzja odnosi się wyłącznie do wysokości i zasady waloryzacji.

O kosztach postępowania Sąd Okręgowy orzekł w pkt 3 wyroku. Zgodnie z art. 98 § 1 k.p.c. strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. Stosownie do art. 98 § 3 k.p.c. do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez wykwalifikowanego pełnomocnika zalicza się wynagrodzenie.

Wysokość wynagrodzenia pełnomocnika wnioskodawcy Sąd ustalił w oparciu o § 9 ustęp 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokacie.

Zarządzenie: odpis wyroku z uzasadnieniem i pouczeniem doręczyć pełn. ZUS oraz bez pouczenia pełn wnioskodawcy

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.