VIII U 125/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2539099

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 10 lipca 2018 r. VIII U 125/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Agnieszka Domańska Jakubowska.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu w dniu 3 lipca 2018 r. w Łodzi na rozprawie sprawy S. W. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych II Oddziałowi w Ł. na skutek odwołania S. W. od decyzji Z akładu (...) II Oddziału w Ł. z dnia 5 grudnia 2017 r. znak (...) o prawo do emerytury oddala odwołanie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.