Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2680510

Wyrok
Sądu Okręgowego w Łodzi
z dnia 10 kwietnia 2019 r.
VIII U 1149/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodnicząca: Sędzia SO Iwona Matyjas.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łodzi, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2019 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z wniosku J. G. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w W. o umorzenie potrącenia na skutek odwołania J. G. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w W. z dnia 13 marca 2018 r. znak (...)

1) oddala odwołanie,

2) przyznaje i nakazuje wypłacić ze Skarbu Państwa Sądu Okręgowego w Łodzi adwokat M. S. kwotę 110,70 zł (sto dziesięć złotych siedemdziesiąt groszy) tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.