Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2603145

Wyrok
Sądu Okręgowego w Łodzi
z dnia 24 września 2018 r.
VIII U 108/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodnicząca: Sędzia SO Iwona Matyjas.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łodzi, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie po rozpoznaniu w dniu 24 września 2018 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z wniosku M. P. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Ł. o ustalenie podlegania ubezpieczeniom społecznym z udziałem zainteresowanych: J. W., A. W., (...) spółki cywilnej na skutek odwołania M. P. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł. z dnia 13 listopada 2017 r. numer (...), (...), 344/17

1)

zmienia zaskarżone decyzje:

a)

numer (...) w punkcie 1 (pierwszym) i ustala, iż M. P. podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. z tytułu wykonywania umowy zlecenia na rzecz płatnika składek J. W.,

b)

numer (...) w punkcie 1 (pierwszym) i ustala, iż M. P. podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 28 lutego 2011 r. z tytułu wykonywania umowy zlecenia na rzecz płatnika składek J. W. i A. W. wspólników spółki cywilnej (...) w Ł.,

c)

numer (...) w punkcie 1 (pierwszym) i ustala, iż M. P. podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu okresie od 1 marca 2011 r. do 31 maja 2011 r. z tytułu wykonywania umowy zlecenia na rzecz płatnika składek A. W.,

2)

oddala odwołania pozostałej części,

3)

znosi wzajemnie koszty procesu między stronami.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.