Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1724024

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 22 kwietnia 2015 r.
VIII SAB/Wa 96/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Cezary Kosterna.

Sędziowie WSA: Leszek Kobylski, Renata Nawrot (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 kwietnia 2015 r. sprawy ze skargi Ł. S. na bezczynność Fundacji Na Rzecz Chorych z Chorobami Krwi w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

1)

zobowiązuje Fundację na Rzecz Chorych z Chorobami Krwi do rozpoznania wniosku skarżącego Ł. S. z dnia (...) grudnia 2013 r. w zakresie punktu czwartego tego wniosku, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami administracyjnymi;

2)

stwierdza, że bezczynność Fundacji nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa;

3)

zasądza od Fundacji na Rzecz Chorych z Chorobami Krwi na rzecz skarżącego Ł. S. kwotę (...) ((...)) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Przedmiotem rozpoznania w niniejszej sprawie jest skarga Ł. S. na bezczynność Fundacji (...) w sprawie dostępu do informacji publicznej.

Stan faktyczny i prawny sprawy przedstawia się następująco:

Jak wynika z dokumentów złożonych przez skarżącego przy wniosku o wymierzenie organowi grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a., zarejestrowanej pod sygn. akt VIII SO/Wa 17/14, pismem z dnia (...) grudnia 2013 r. (data nadania w urzędzie pocztowym) Ł. S. (zwany dalej: "skarżący", "strona") zwrócił się do Fundacji (...) z siedzibą w W. (zwana dalej: "Fundacja", "organ") - w trybie art. 4 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm., zwana dalej: "u.d.i.p.") o udzielenie informacji publicznej poprzez wskazanie:

1.

ile Fundacja otrzymała gratyfikacji finansowej za wykonanie zadania powierzonego przez (...)"(...)" "Dobór Niespokrewnionego Dawcy Szpiku" realizowanego przez Fundację;

2.

ile wynosiły koszty własne za dobranie niespokrewnionego dawcy szpiku jak i spokrewnionego;

3.

czy Fundacja z tego tytułu miała nadwyżkę czy przyniosła stratę;

4.

ile Fundacja w 2013 r. wykonała Doboru.

W związku z brakiem odpowiedzi na ww. wniosek o udostępnienie informacji publicznej, pismem z (...) stycznia 2014 r. (data nadania w urzędzie pocztowym) skarżący wystosował do Fundacji ponaglenie wzywając organ do udzielenia wnioskowanej informacji w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.

W odpowiedzi na ww. ponaglenie, pismem z dnia (...) lutego 2014 r. organ wyjaśnił skarżącemu, iż: 1) ustawa o rachunkowości w art. 12 pkt 2.7 mówi, że księgi rachunkowe za dany rok obrachunkowy zamyka się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zakończenia roku bilansowego tj. 31.03.2014; 2) art. 53 tej ustawy mówi, że sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego tj. 30.06.2014; 3) po zatwierdzeniu pełnego sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy sporządzonego na dzień 31.12.2013 zawierającego deklarację CIT-8, bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową, sprawozdanie merytoryczne zostanie w całości opublikowane po wniesieniu ustawowej opłaty w Monitorze Urzędowym, Biuletynie oraz na stronach internetowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przy użyciu bazy sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego serwisu www.pożytek.gov.pl drogą elektroniczną.

Wskazał także, że na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 233), oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 50, poz. 529) w sprawie ramowego zakresu sprawozdań z działalności fundacji, Fundacja (...) przedkłada rokrocznie sprawozdania ze swej działalności do wiadomości Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Ponadto zgodnie z obowiązkiem dotyczącym sporządzania rocznego sprawozdania merytorycznego i rocznego sprawozdania finansowego stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm., zwana dalej: "u.d.p.p.w.") o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 50, poz. 529) w sprawie ramowego zakresu sprawozdań składanych przez fundacje, Fundacja (...) przedkłada w czerwcu każdego roku sprawozdanie ze swej działalności za kolejne lata działalności realizując w ten sposób obowiązek prawno-administracyjny. Nadto wyjaśnił, że ze względu na brak aktualnie sporządzonych danych całości zamknięcia sprawozdania finansowego roku obrachunkowego 2013 i konieczność sporządzenia ich na żądanie, podlega rozważeniu, czy po stronie żądającego wstępuje szczególny interes publiczny. Jednocześnie organ podał, że w myśl przepisu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503) prośby o ujawnienie różnych danych dotyczących działalności Fundacji zawartych w protokołach z prowadzonych kontroli w latach 2011 - 2013 naruszają tajemnicę przedsiębiorstwa. Przeprowadzone kontrole Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Departamentu Kontroli Ministerstwa Ochrony Środowiska, Wydziału Zdrowia przy Wojewodzie Mazowieckim oraz Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nie wykazały uchybień w zakresie lokalizacji oraz działalności Pracowni Biologii Molekularnej przy Fundacji. Wszystkie informacje zawarte w protokołach z kontroli są poufne, tyko do wiedzy organów kontroli państwowej. Także ponaglanie o wydanie informacji publicznej wydaje się być nękaniem, co podlega zaskarżeniu na podstawie Kodeksu cywilnego w związku ochroną dóbr osobistych Fundacji na podstawie art. 24 w związku z art. 43.

Pismem z dnia (...) października 2014 r. (data złożenia w siedzibie Fundacji) skarżący wniósł skargę na bezczynność organu w przedmiocie udzielenia informacji publicznej, wnioskując o: zobowiązanie Fundacji do wydania informacji publicznej zawartej w piśmie z dnia (...) grudnia 2013 r. oraz zasądzenie kosztów postępowania. Uzasadniając złożony środek zaskarżenia skarżący podał, iż pismem z dnia (...) grudnia 2013 r. zwrócił się do organu o wydanie informacji publicznej na temat doboru spokrewnionego dawcy szpiku za rok 2013 realizowany z funduszy (...)"(...)" będącą agendą Ministra Zdrowia ds. Transplantacji. Następnie pismem z dnia (...) stycznia 2014 r. ponaglił organ do wydania informacji publicznej, zaś w udzielonej odpowiedzi z dnia (...) lutego 2014 r. organ zasłonił się tajemnicami ustawowymi, nadto w stosunku do pkt 4 jego wniosku nie udzielił odpowiedzi, przez co pozostał w bezczynności.

Wskazał, iż w świetle art. 4 ust. 1 pkt 5 u.d.i.p., do podmiotów zobowiązanych do udzielenia informacji zaliczyć należy między innymi fundacje jak i prezesa spółdzielni mieszkaniowej jako reprezentujące jednostki organizacyjne wykonujące zadania publiczne lub dysponujące majątkiem publicznym. Do tego grona należy zaliczyć Fundację (...). Podkreślił, że w dniu (...) lutego 2013 r. (...)"(...)" podpisał z Fundacją umowę na dobór niespokrewnionych dawców szpiku na rok 2013.

Zdaniem skarżącego organ nie wykazał w żaden sposób aby pkt 4 wniosku nie stanowił informacji publicznej, zatem należy uznać, że pozostał w bezczynności.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie wyjaśniając, iż odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej udzielił w piśmie z dnia (...) lutego 2014 r. Wskazał nadto, że wszystkie dane dotyczące realizacji programu polityki zdrowotnej pt. "Dobór niespokrewnionych dawców szpiku do transplantacji" zamieszczane są na stronie internetowej zarówno (...) jak i Ministerstwa Zdrowia. W tych danych - ile otrzymano procedur i za jaką kwotę zostały zrealizowane te procedury - ujęta jest także Fundacja jako realizator programu na podstawie zawartej umowy. W zakresie pytania dotyczącego kosztów własnych za dobranie niespokrewnionego dawcy do zabiegu transplantacji, nie udzielono pisemnej odpowiedzi ze względu na tajemnicę wewnętrzną sposobu realizacji zadań statutowych Fundacji. Fundacja wyjaśniła, iż nie realizuje procedur doboru dawców spokrewnionych.

Na rozprawie w dniu 22 kwietnia 2015 r., skarżący sprecyzował, iż przedmiotem skargi jest bezczynność Fundacji w zakresie punktu 4 jego wniosku skierowanego do organu w dniu (...) grudnia 2013 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 1 § 1 i § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1269 z późn. zm.), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości m.in. przez kontrolę działalności administracji publicznej, a kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

Skarga oceniana w świetle powyższych kryteriów zasługuje na uwzględnienie. Podkreślić wypada, iż stosownie do treści art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., zwana dalej: "p.p.s.a."), kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg m.in. na inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa (pkt 4) oraz bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1-4 (pkt 8).

W świetle ustawy o dostępie do informacji publicznej, obwiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym (...) (art. 4 ust. 1 pkt 5). Oznacza to, że podmiotami obowiązanymi do udostępniania informacji publicznej są nie tylko organy administracji publicznej, zawierające się w pojęciu "władze publiczne", lecz także inne podmioty, o ile spełniają warunki określone w art. 4 ust. 1 u.d.i.p.

Kluczową kwestią w niniejszej sprawie jest w pierwszej kolejności ustalenie, czy Fundacja jest podmiotem zobowiązanym w rozumieniu u.d.i.p. Powołany przepis art. 4 ust. 1 pkt 5 u.d.i.p. przewiduje dwa alternatywne kryteria, tj. wykonywanie "zadań publicznych" lub "dysponowanie majątkiem publicznym", dające podstawę do zakwalifikowania określonych podmiotów do kręgu podmiotów zobowiązanych do udostępnienia informacji publicznej.

Bezsporna jest okoliczność, że Fundacja (...) z siedzibą w W., wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - nr KRS (...), jest organizacją pożytku publicznego od listopada 2005 r. (por. sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji w 2013 r., na stronie http://www. (...)). Taki charakter Fundacji potwierdza zaktualizowany (na dzień 13 kwietnia 2015 r., poz. 838), zgodnie z art. 27a ust. 5 u.d.p.p.w. wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2015.

W świetle przepisu art. 20 ust. 1 u.d.p.p.w., organizacją pożytku publicznego może być organizacja pozarządowa oraz podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4, z zastrzeżeniem art. 21, który spełnia łącznie m.in. następujące wymagania: 1) prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem, że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa; 2) może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego; 3) nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność, o której mowa w pkt 1 (...).

Natomiast zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 tej ustawy, działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie. W myśl zaś art. 3 ust. 2, organizacjami pozarządowymi są: 1) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych; 2) niedziałające w celu osiągnięcia zysku - osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przypisuje osobowość prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4. Przepis art. 4 ust. 1 u.d.p.p.w. określa z kolei, że sfera zadań publicznych, o której mowa w art. 3 ust. 1, obejmuje zadania m.in. w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; działalności charytatywnej; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; ochrony i promocji zdrowia; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

Jak wynika ze Statutu Fundacji (§ 12.1.) Fundacja ma na celu stworzenie specjalnej opieki zdrowotnej nad chorymi leczonymi w Instytucie Hematologii i Tansfuzjologii poprzez: 1) finansowe wspieranie profilaktyki i leczenia chorych na nowotwory krwi, inne choroby krwi i porfirie; 2) zakupów interwencyjnych leków zapewniających ciągłość prowadzonej terapii; 3) udzielanie zasiłku szczególnie potrzebującym chorym na ich wniosek, wniosek członków ich rodzin lub ich opiekunów prawnych; 4) wspomaganie organizacji niespokrewnionych dawców szpiku i innych organizacji związanych z leczeniem chorych hematologicznych.

Celem Fundacji jest wspieranie działalności naukowej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii poprzez pomoc finansową i materiałową w zakresie: zakupów sprzętu i aparatury medycznej oraz odczynników; sponsorowania prac badawczych poszczególnych Klinik, Zakładów i Pracowni w Instytucie, mających na celu poprawę wyników leczenia chorych; substydiowanie wyjazdów pracowników na zjazdy i szkolenia; wzbogacanie biblioteki w najnowszą literaturę medyczną (§ 12.2 Statutu).

Fundacja realizuje swe cele poprzez: 1) gromadzenie środków finansowych, rzeczowych oraz wartości niematerialnych i prawnych pochodzących z dobrowolnych świadczeń osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, krajowych i zagranicznych;

2)

prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i zagranicą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 3) rozpowszechnianie i propagowanie wśród społeczeństwa celów Fundacji; 4) inicjowanie współpracy z ośrodkami badawczymi i klinicznymi oraz zakładami przemysłowymi, tak w kraju, jak i zagranicą; 5) inne formy działalności pozwalające czynnie realizować cele statutowe Fundacji (§ 13 Statutu).

W sprawozdaniu merytorycznym z działalności Fundacji za 2013 r. Fundacja jako najważniejsze sfery działalności pożytku publicznego określiła: 1) gromadzenie środków finansowych, rzeczowych oraz wartości niematerialnych i prawnych pochodzących z dobrowolnych świadczeń osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, krajowych i zagranicznych; 2) prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i zagranicą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

3)

rozpowszechnianie i propagowanie wśród społeczeństwa celów Fundacji;

4)

inicjowanie współpracy z ośrodkami badawczymi i klinicznymi oraz zakładami przemysłowymi, tak w kraju, jak i zagranicą; 5) inne formy działalności pozwalające czynnie realizować cele statutowe Fundacji; 6) dofinansowanie zjazdów i zagranicznych konferencji naukowych; 7) dofinansowanie dokształcania pracowników; 8) porozumienie wolontaryjne; 8) udzielanie zasiłków szczególnie potrzebującym chorym na ich wniosek lub wniosek członków ich rodzin bądź opiekunów prawnych w celu zwrotu poniesionych kosztów leczenia; 9) zakup interwencyjnych leków zapewniających ciągłość prowadzonej terapii; 10) finansowe wspieranie profilaktyki i leczenia chorych na nowotwory krwi i inne choroby krwi; 11) doposażenie kliniki Onkologii MSWiA.

W ocenie Sądu powyższe jednoznacznie wskazuje, że Fundacja jako organizacja pożytku publicznego, a więc prowadząca działalność pożytku publicznego, wykonuje zadania publiczne. Jest zatem podmiotem zobowiązanym w rozumieniu u.d.i.p.

Wskazać w tym miejscu należy, iż zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych termin "zadania publiczne" jest pojęciem szerszym od terminu "zadania władzy publicznej" (art. 61 Konstytucji RP). Pojęcia te wiążą się przede wszystkim z zakresem podmiotowym, bowiem zadania władzy publicznej mogą być realizowane przez organy tej władzy lub podmioty, którym zadania te zostały powierzone w oparciu o konkretne unormowania ustawowe. Pojęcie "zadania publiczne" użyte w art. 4 u.d.i.p. zamiast pojęcia "zadania władzy publicznej" użytego w art. 61 Konstytucji RP, ignoruje element podmiotowy i oznacza, że zadania publiczne mogą być wykonywane przez różne podmioty niebędące organami władzy i bez konieczności ustawowego przekazywania tych zadań (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 grudnia 2013 r., sygn. akt I OSK 1858/13, Lex nr 140498).

Nie bez znaczenia dla uznania Fundacji za podmiot zobowiązany w świetle u.d.i.p., pozostaje okoliczność, iż zgodnie z przepisem art. 27 ust. 1 i ust. 2 u.d.p.p.w., podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może, na zasadach i w trybie określonym w przepisach odrębnych, przekazać 1% podatku obliczonego zgodnie z odrębnymi przepisami na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Otrzymane przez organizacje pożytku publicznego środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych mogą być wykorzystane wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego. Tym samym uzasadniona wydaje się teza, że możliwość dysponowania tymi środkami o charakterze podatkowym, a więc środkami publicznymi, mieści się w pojęciu "dysponowania majątkiem publicznym".

Zgodnie z art. 1 ust. 1 u.d.i.p., każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie. Natomiast w przepisie art. 6 ust. 1 u.d.i.p., ustawodawca dokonał przykładowego wyliczenia informacji będących informacjami publicznymi. Zaznaczyć należy, iż w orzecznictwie powszechnie akceptowany jest pogląd, że informacją publiczną w rozumieniu ustawy będzie każda wiadomość wytworzona lub odnoszona do władz publicznych, a także wytworzona lub odnoszona do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 marca 2003 r., sygn. Akt II SA 4059/02, LexPolonica nr 361165).

Zatem oceniając wniosek skarżącego, żądana przez niego informacja zawarta we wniosku jest niewątpliwie informacją o sprawach publicznych, gdyż ściśle wiąże się z realizowaną przez Fundację działalnością pożytku publicznego, a więc działalnością w sferze zadań publicznych oraz dysponowania majątkiem publicznym.

Z bezczynnością podmiotu zobowiązanego w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej mamy do czynienia wówczas, gdy we wskazanym w art. 13 ust. 1 u.d.i.p. terminie podmiot ten, będący dysponentem żądanej informacji, nie udzieli jej lub nie podejmie nakazanych prawem czynności zmierzających do powiadomienia o przyczynach zwłoki i o dodatkowym terminie albo podejmując te czynności, nie udostępni informacji w maksymalnym dwumiesięcznym terminie, bądź wreszcie nie wyda na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), decyzji o odmowie udzielenia żądanej informacji. Oznacza to, że bezczynność ma miejsce nie tylko wtedy, gdy adresat wniosku milczy, ale także wówczas, gdy odmawia żądanej informacji publicznej, w nieprzewidzianej dla tej czynności formie prawnej.

W niniejszej sprawie, jak wynika z pisma organu z dnia (...) lutego 2014 r. udzielił on odpowiedzi w zakresie zagadnień określonych w pkt 1 - 3 wniosku skarżącego. Pozostał natomiast bezczynny w odniesieniu do pkt 4 wniosku w zakresie wskazania "ile Fundacja w 2013 r. wykonała Doboru". Pozostaje zatem w bezczynności, co obliguje Sąd do zobowiązania Fundacji do rozpatrzenia wniosku skarżącego z dnia (...) grudnia 2013 r. w zakresie pkt 4.

Zdaniem Sądu bezczynność ta nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, co jak wynika z kolejnych pism Fundacji kierowanych tak do skarżącego jak i do Sądu, wynikało zasadniczo z błędnej wykładni przepisów u.d.i.p., a nie z lekceważenia istniejącego po stronie Fundacji obowiązku informacyjnego. Trudno zatem uznać, by bezczynność posiadała przymiot rażącej, czyli "wyraźnej, oczywistej, bezspornej".

Na zaistnienie stanu bezczynności Fundacji nie ma natomiast wpływu powołanie się na to, że nie otrzymała ona zgody na ujawnienie dokumentacji, o którą wnosił skarżący, z uwagi na tajemnicę przedsiębiorcy.

Przepis art. 16 ust. 1 u.d.i.p. stanowi bowiem, że odmowa udostępnienia informacji publicznej (...) przez organ władzy publicznej następuje w drodze decyzji, natomiast w myśl art. 17 ust. 1 u.d.i.p., do rozstrzygnięć podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji, niebędących organami władzy publicznej, o odmowie udostępnienia informacji (...), przepisy art. 16 stosuje się odpowiednio. Nie ulega zaś najmniejszej wątpliwości, że w niniejszej sprawie decyzja o odmowie udostępnienia skarżącemu żądanej informacji, nie została przez organ wydana.

Mając na uwadze powołane okoliczności, Sąd działając na podstawie art. 149 § 1 p.p.s.a. orzekł jak w pkt 1 i 2 sentencji wyroku. O kosztach orzeczono na podstawie art. 200 powołanej ustawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.