Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2876561

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 1 lutego 2012 r.
VIII SA/Wa 920/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Owsińska-Gwiazda.

Sędziowie WSA: Iwona Szymanowicz-Nowak, Cezary Kosterna (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 lutego 2012 r. sprawy ze skargi E. R. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) lipca 2011 r. nr (...) w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe w podatku od towarów i usług oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.