VIII SA/Wa 903/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3047061

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 marca 2020 r. VIII SA/Wa 903/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Owsińska-Gwiazda.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Radomiu sprawy ze skargi E. L. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) września 2019 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej w transporcie drogowy postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 oraz art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.: dalej: "p.p.s.a.") Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi oraz pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis.

Pismami z dnia 15 stycznia 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wykonując zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z dnia 20 grudnia 2019 r., wezwał stronę skarżącą do uiszczenie wpisu sądowego i uzupełnienia braku formalnego skargi, poprzez nadesłanie numeru PESEL - w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Z akt sprawy wynika, że odpisy tych zarządzeń zostały prawidłowo doręczone stronie skarżącej 20 stycznia 2020 r. Zatem siedmiodniowy termin do usunięcia braków skargi i uiszczenia wpisu upływał z dniem 27 stycznia 2020 r.

W wyznaczonym przez Sąd terminie strona skarżąca nie uzupełnił braków formalnych.

Ponadto po sprawdzeniu w rejestrze dochodów budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie stwierdzono, że strona skarżąca nie uiścił również należnego wpisu od skargi.

Z tych względów, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 oraz art. 220 § 3 p.p.s.a., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.