Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1920109

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 31 maja 2012 r.
VIII SA/Wa 896/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marek Wroczyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. S. i S.S. na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) lipca 2011 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia opłaty legalizacyjnej postanawia zasądzić od (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego solidarnie na rzecz E. S. i S. S. kwotę (...) zł (słownie: (...) złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 31 stycznia 2012 r., sygn. akt VIII SA/Wa 896/11, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu skargi E. S. i S. S., w pkt 1 uchylił zaskarżone postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) lipca 2011 r. w przedmiocie ustalenia opłaty legalizacyjnej oraz poprzedzające je postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w R., w pkt 2 stwierdził, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu w całości do chwili uprawomocnienia się niniejszego wyroku i w pkt 3 zasądził od (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego solidarnie na rzecz skarżących kwotę (...) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Na zawarte w pkt 3 powyższego wyroku postanowienie o zwrocie kosztów postępowania S. S. wniósł zażalenie, w którym zarzucił naruszenie art. 205 § 2 i art. 141 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j Dz. U. z 2012 r. poz. 270, dalej: p.p.s.a.) w zw. z § 14 ust. 2 pkt 1 i § 6 pkt 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1349 z późn. zm.) przez niewłaściwe zastosowanie § 14 ust. 2 pkt 1 lit. c powyższego rozporządzenia.

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 17 maja 2012 r., sygn. akt II OZ 366/12, po rozpoznaniu zażalenia, uchylił postanowienie w przedmiocie kosztów postępowania zawarte w pkt 3 wyroku z dnia 31 stycznia 2012 r. i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że wydając postanowienie w przedmiocie kosztów postępowania Sąd I instancji nie odniósł się do podstawy prawnej zasądzenia tychże kosztów i pominął jakąkolwiek argumentację przemawiającą za zasądzeniem kosztów w przyjętej wysokości, co w konsekwencji uniemożliwia kontrolę instancyjną zaskarżonego orzeczenia. Ponadto wskazał na konieczność dokonania ustaleń w zakresie wysokości tych kosztów z uwzględnieniem przedmiotu niniejszej sprawy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Rozpoznając wniosek o zasądzenie kosztów postępowania zauważyć należy, iż stosownie do treści art. 199 p.p.s.a. strony ponoszą koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Zgodnie z treścią art. 200 p.p.s.a. w razie uwzględnienia skargi przez sąd I instancji przysługuje skarżącemu od organu, który wydał zaskarżony akt lub podjął zaskarżoną czynność albo dopuścił się bezczynności, zwrot kosztów postępowania niezbędnych do celowego dochodzenia praw.

Do niezbędnych kosztów postępowania strony reprezentowanej przez radcę prawnego, w myśl art. 205 § 2 ustawy p.p.s.a., zalicza się jego wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego radcy prawnego, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony.

Zgodnie § 14 ust. 2 pkt 1 lit. a powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu, stawki minimalne wynoszą w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w pierwszej instancji w sprawie, której przedmiotem zaskarżenia jest należność pieniężna - stawkę obliczoną na podstawie § 6 rozporządzenia. W przedmiotowej sprawie Sąd uznał, że przedmiotem zaskarżenia jest należność pieniężna w wysokości (...) zł. Stawka minimalna przy wartości przedmiotu sporu powyżej (...) zł stosownie do § 6 pkt 7 rozporządzenia wynosi (...) zł.

Biorąc powyższe pod uwagę, na podstawie art. 200 w zw. z art. 205 § 2 ustawy p.p.s.a., Sąd postanowił o zasądzeniu od (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego solidarnie na rzecz E. S. i S. S. kwoty (...) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Na kwotę tę składa się uiszczony przez skarżących wpis w kwocie (...) zł, kwota (...) zł, stanowiąca wynagrodzenie radcy prawnego, z tytuły reprezentowania strony w postępowaniu w I instancji oraz (...) zł tytułem opłaty za pełnomocnictwo.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.