Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1920108

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2012 r.
VIII SA/Wa 883/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Artur Kot.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) lipca 2011 r. nr (...) w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości postanawia: odrzucić skargę kasacyjną A. M. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 8 lutego 2012 r.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270; dalej: "u.p.p.s.a.") skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez Sąd.

Pismem z dnia (...) kwietnia 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wykonując zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z dnia (...) kwietnia 2012 r., wezwał pełnomocnika skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem jej odrzucenia.

Pełnomocnikowi skarżącego prawidłowo doręczono powyższe wezwanie (...) kwietnia 2012 r. Wyznaczony przez Sąd termin upłynął zatem (...) maja 2012 r.

Po sprawdzeniu w rejestrze dochodów budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie stwierdzono, że skarżący nie uiścił należnego wpisu od skargi kasacyjnej.

Z tych względów, na podstawie art. 220 § 3 u.p.p.s.a., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.