VIII SA/Wa 873/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3046888

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2020 r. VIII SA/Wa 873/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Justyna Mazur.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Radomiu sprawy ze skargi R. K. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w (...) z dnia (...) października 2019 r. nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2013 r. od dochodu z tytułu odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z 24 października 2019 r. R. K. (dalej: "skarżąca") wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (dalej: "Sąd") na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w (...) z (...) października 2019 r. nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2013 r. od dochodu z tytułu odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym.

Pismami z 19 grudnia 2019 r., w wykonaniu zarządzeń Przewodniczącego Wydziału z 11 grudnia 2019 r., skarżąca została wezwana do uzupełnienia braków formalnych skargi przez nadesłanie numeru PESEL oraz do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 190 zł - w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwań pod rygorem odrzucenia skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 220 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, zwana dalej: "p.p.s.a.") skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Natomiast w myśl art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych.

Jak wynika z akt sprawy, skarżącej doręczono wezwania do uzupełnienia braków formalnych skargi oraz do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w dniu 24 grudnia 2019 r. (k. 16 akt sądowych).

Termin do uzupełnienia braków formalnych skargi i do uiszczenia wpisu sądowego od skargi upłynął zatem 31 grudnia 2019 r. Ponieważ w zakreślonym terminie skarżąca nie uzupełniła braków formalnych oraz nie uiściła wpisu sądowego, skargę należało odrzucić.

Mając na uwadze powołane okoliczności Sąd, działając na podstawie art. 220 § 3 oraz 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.