Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2093717

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 26 lipca 2016 r.
VIII SA/Wa 855/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Justyna Mazur.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 26 lipca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Radomiu sprawy ze skargi (...) Sp. z o.o. z siedzibą w B. - wspólnika spółki cywilnej (...) na postanowienie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) sierpnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania postanowił: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.; dalej: "p.p.s.a.") skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Pismem z (...) czerwca 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wykonując zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z (...) czerwca 2016 r., wezwał (...) Sp. z o.o. z siedzibą w B. - wspólnika spółki cywilnej (...) (dalej: "skarżąca") do wykonania zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z (...) września 2015 r. dotyczącego wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Skarżącej prawidłowo doręczono powyższe wezwanie (...) czerwca 2016 r. Wyznaczony przez Sąd termin upłynął zatem (...) czerwca 2016 r.

Po sprawdzeniu w rejestrze dochodów budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie stwierdzono, że skarżąca nie uiściła należnego wpisu od skargi.

Z tych względów, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.