Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001819

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 22 lutego 2018 r.
VIII SA/Wa 797/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Leszek Kobylski.

Sędziowie WSA: Sławomir Fularski (spr.), Renata Nawrot.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 lutego 2018 r. w Radomiu sprawy ze skargi T. P. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) sierpnia 2017 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej w transporcie drogowym oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.