Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1920104

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 8 maja 2012 r.
VIII SA/Wa 783/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Nawrot.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. S., M. L. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w (...) z dnia (...) czerwca 2012 r. Nr (...) w przedmiocie nakazania wykonania robót budowlanych postanawia: odrzucić skargę M. S.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z (...) lipca 2011 r. (data złożenia w siedzibie organu) M. S. (skarżąca) wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem organu skargę na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w (...) z (...) czerwca 2011 r. w przedmiocie nakazania wykonania robót budowlanych.

Pismem z (...) sierpnia 2011 r. Sąd wezwał skarżącą do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie czterech odpisów skargi poświadczonych za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanych oraz do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie (...) zł pouczając, że czynności tej należy dokonać w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwania niniejsze zostały doręczone skarżącej (...) sierpnia 2011 r. (zwrotne potwierdzenia odbioru - karta 31 i 32 akt sądowych). Tym samym termin do uiszczenia wpisu od skargi i uzupełnienia jej braków formalnych upływał (...) sierpnia 2011 r. W wyznaczonym terminie zarządzenia Sądu skarżąca nie wykonała.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zauważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 220 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, zwana dalej p.p.s.a.), sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona opłata. Skarga wniesiona w niniejszej sprawie podlega opłacie sądowej, którą strona na wezwanie sądu winna była opłacić.

Nadto w myśl art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych.

Jak wynika z akt sprawy skarżąca została prawidłowo wezwana do uiszczenia wpisu oraz uzupełnienia braków formalnych skargi, a termin do dokonania tej czynności upłynął (...) sierpnia 2011 r. Ponieważ skarżąca M. S. nie wykonała zarządzenia Sądu, skargę należało odrzucić.

Mając powyższe na uwadze powyższe okoliczności Sąd na mocy art. 220 § 3 p.p.s.a. oraz 58 § 1 pkt 3, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.