Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1618521

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 stycznia 2013 r.
VIII SA/Wa 726/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Sędziowie: Artur Kot (przewodniczący), Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.), Renata Nawrot.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Artur Kot, Sędziowie Sędzia WSA Renata Nawrot, Sędzia WSA Iwona Szymanowicz-Nowak, (spr.), Protokolant Referent stażysta Magdalena Krawczyk, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 stycznia 2013 r. sprawy ze skargi E. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia (...) lipca 2012 r. nr (...) w przedmiocie zasiłku okresowego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.