Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1931204

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2010 r.
VIII SA/Wa 717/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Owsińska-Gwiazda.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 2 czerwca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy w wniosku J. B. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej ze skargi J. B. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia (...) września 2009 r. nr (...) w przedmiocie przyznania uprawnień kombatanckich postanawia: odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 10 lutego 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę J. B. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia (...) września 2009 r. nr (...) w przedmiocie przyznania uprawnień kombatanckich.

Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem został skarżącemu doręczony w dniu (...) marca 2010 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru w aktach sprawy, k-(...)). W dniu (...) kwietnia 2010 r. skarżący złożył osobiście w biurze podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez częściowe zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata. Wniosek ten został załatwiony negatywnie.

Następnie w dniu (...) kwietnia 2010 r. skarżący, także osobiście złożył w biurze podawczym Sądu wniosek o przedłużenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej.

W odpowiedzi na powyższe pismo oraz kolejny wniosek skarżącego z dnia (...) maja 2010 r. J. B. został poinformowany o zasadach wnoszenia skarg kasacyjnych i przywracania terminów sądowych.

W dniu (...) maja 2010 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła skarga kasacyjna pełnomocnika skarżącego od wyroku Sądu z dnia 10 lutego 2010 r. wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. Uzasadniając wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej pełnomocnik skarżącego wskazała, iż jest on uzasadniony chorobą wnioskodawcy.

W dniu (...) kwietnia wnioskodawca przewrócił się doznając urazu kolana (gdzie ma wszczepioną endoprotezę) oraz żeber i mostka. W dniu (...) kwietnia 2010 r. skarżący przechodził badania w (...) Szpitalu Klinicznym (...). Zaś w okresie od (...) do (...) maja 2010 r. przebywał w szpitalu w R. Adwokat podniosła, że po wyjściu ze szpitala w dniu (...) maja 2010 r. skarżący udzieli jej pełnomocnictwa do wniesienia skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 177 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm., zwanej dalej p.p.s.a.), skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Stosownie zaś do art. 175 § 1 powołanej ustawy, skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, z zastrzeżeniem § 2 i 3. Zgodnie z art. 86 § 1 tej ustawy, jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Postanowienie o przywróceniu terminu albo odmowie jego przywrócenia może być wydane na posiedzeniu niejawnym. Stosownie do treści art. 87 § 1 p.p.s.a., pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu.

W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności, wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu (§ 2). Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie (§ 4). Zgodnie z ugruntowaną linią orzeczniczą Naczelnego Sądu Administracyjnego brak winy w uchybieniu terminu można przyjąć tylko wtedy, gdy strona nie mogła przeszkody usunąć, nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku (por. postanowienie NSA z dnia 12 grudnia 2001 r., sygn. akt II SA/Wa 1744/00, niepublikowane). Brak winy w uchybieniu terminu powinien być oceniany z uwzględnieniem wszystkich okoliczności konkretnej sprawy, w sposób uwzględniający obiektywny miernik staranności, jakiej można wymagać od strony dbającej należycie o własne interesy i przy braniu pod uwagę także uchybień spowodowanych nawet niewielkim niedbalstwem. Przywrócenie terminu ma charakter wyjątkowy i może mieć miejsce tylko wtedy, gdy uchybienie terminu nastąpiło wskutek przeszkody, której strona nie mogła usunąć, nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku. Ani podeszły wiek ani stan zdrowia nie stanowią przesłanek wykluczających istnienie winy (por. postanowienie NSA z 28 czerwca 2007 r., II OSK 479/07, Lex nr 344095).

Z powyższego przepisu wynika, iż jednym z warunków dopuszczalności rozpoznania przez sąd wniosku o przywrócenie terminu, jest złożenie go w terminie 7 dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu.

W pierwszej kolejności wyjaśnić należy, że termin do wniesienia skargi kasacyjnej w niniejszej sprawie upłynął w dniu (...) kwietnia 2010 r., a zatem wniesienie do Sądu skargi kasacyjnej w dniu (...) maja nastąpiło z uchybieniem terminu. Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem został skarżącemu doręczony w dniu (...) marca 2010 r. W dniu (...) kwietnia skarżący uległ wypadkowi (oświadczenie skarżącego oraz jego pełnomocnika). W dniu (...) kwietnia 2010 r. wnioskodawca był diagnozowany w szpitalu (...) w W. Z przedstawionych przez pełnomocnika skarżącego wyjaśnień i dokumentów nie wynika, aby po wypadku w dniu (...) kwietnia 2010 r. skarżący był hospitalizowany (w tym doraźnie na pogotowiu), czy też aby przebywał na zwolnieniu lekarskim. Okoliczność, iż skarżący nie mógł w okresie do dnia (...) kwietnia skutecznie udzielić pełnomocnictwa celem sporządzenia przez pełnomocnika skargi nie została uprawdopodobniona. Co więcej w terminie do wniesienia skargi kasacyjnej skarżący dwukrotnie osobiście stawał w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, gdzie składał wnioski. Powyższe prowadzi do wniosku, iż skarżący uchybił terminowi do wniesienia skargi kasacyjnej z własnej winy.

W związku z powyższym Sąd uznał, że nie zostały spełnione przesłanki do przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej i w konsekwencji na podstawie art. 86 § 1 p.p.s.a. - orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.