VIII SA/Wa 703/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3151976

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 listopada 2020 r. VIII SA/Wa 703/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Nawrot.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Radomiu sprawy ze skargi M. T., M. T. na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) sierpnia 2020 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania postanawia:

1. odrzucić skargę;

2. zwrócić M. T. kwotę (...) ((...)) złotych tytułem uiszczonego wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z (...) września 2020 r. (data nadania pisma w placówce pocztowej) M. T. i M. T. (dalej: strona, skarżący) wnieśli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) sierpnia 2020 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania.

Pismem z (...) października 2020 r. w wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z (...) października 2020 r., skarżący zostali wezwani do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez wskazanie ich numeru PESEL w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Ww. wezwanie prawidłowo doręczono skarżącym (...) października 2020 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru k. 21 i 22 akt sądowych).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Na wstępie należy podkreślić, że skarga wnoszona do wojewódzkiego sądu administracyjnego podlega merytorycznemu rozpoznaniu jedynie w sytuacji, gdy spełnia niezbędne wymogi formalne przewidziane przepisami ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, dalej: p.p.s.a.) oraz zostanie prawidłowo opłacona.

W myśl art. 57 § 1 p.p.s.a., skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, zaś zgodnie z treścią art. 46 § 2 pkt 1 lit. b p.p.s.a., pierwsze pismo w sprawie powinno zawierać numer PESEL strony wnoszącej pismo, będącej osobą fizyczną.

Brak numeru PESEL strony stanowi brak formalny skargi uniemożliwiający nadanie skardze prawidłowego biegu. W sytuacji zaś gdy pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek braku zachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej (art. 49 § 1 p.p.s.a.).

Natomiast w myśl art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych.

Jak wynika z akt sprawy wezwanie do uzupełnienia braków formalnych skargi zostało prawidłowo doręczone skarżącym (...) października 2020 r. Zatem ostatnim dniem, w którym skarżący mogli skutecznie uzupełnić braki formalne skargi był (...) listopada 2020 r. Jak wynika z akt sprawy w tak zakreślonym terminie skarżący nie wskazali swojego numeru PESEL. Pismo zawierające odpowiedź na wezwanie Sądu nadane zostało w placówce pocztowej (...) listopada 2020 r. tj. z czterodniowym uchybieniem terminu. Nie może ono zatem odnieść zamierzonych skutków procesowych.

Z tych względów skargę należało odrzucić, o czym Sąd orzekł jak w pkt 1 postanowieniu, działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. O zwrocie uiszczonego wpisu od skargi Sąd orzekł, na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. - w pkt 2 postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.