Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 13 stycznia 2009 r.
VIII SA/Wa 698/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Wojciech Mazur.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi F. (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) września 2008 r. nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług oraz kwoty zwrotu różnicy podatku naliczonego nad należnym za poszczególne miesiące 2004 r. postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

F. (...) sp. z o.o. wystąpiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ze skargą na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej W. w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług oraz kwoty zwrotu różnicy podatku naliczonego nad należnym za poszczególne miesiące 2004 r.

Pismami z dnia 2 grudnia 2008 r. Sąd wezwał skarżącą spółkę do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 1.500 zł oraz uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez złożenie dokumentu określającego umocowanie do reprezentowania strony skarżącej. Oba pisma zawierały pouczenie, że wymienionych czynności należy dokonać w terminie siedmiu dni od doręczenia pism, pod rygorem odrzucenia skargi.

Korespondencję zawierającą powyższe pisma skierowano na adres podany przez skarżącą spółkę. Jak wynika z adnotacji poczty przesyłki awizowano dwukrotnie w dniu w dniu 4 grudnia i 12 grudnia 2008 r. W dniu 22 grudnia 2008 r. Urząd Pocztowy zwrócił do Sądu przesyłki z adnotacją "nie podjęto w terminie". Uznając zatem doręczenie wezwania do uiszczenia wpisu od skargi oraz wezwania do uzupełnienia braków formalnych skargi za skuteczne z upływem siedmiu dni od powtórnego awizowania przesyłki tj. z dniem 19 grudnia 2008 r. przyjąć należy, że siedmiodniowy termin do dokonania czynności (z uwagi na dni świąteczne) upłynął w dniu 29 grudnia 2008 r.

Należy stwierdzić, że dotychczas wpisu nie został uiszczony, zaś braki formalne skargi nie zostały uzupełnione.

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Natomiast art. 58 § 1 pkt 3 powołanej ustawy stanowi, że Sąd odrzuca skargę gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi

Z wymienionych wyżej względów na podstawie art. 220 § 3 i art. 58 § 1 pkt 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowiono, jak w sentencji.