Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 8 stycznia 2009 r.
VIII SA/Wa 696/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sławomir Fularski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Y. D. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi Y. D. na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia (...) września 2008 r., nr (...) w przedmiocie wydalenia cudzoziemca z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej postanawia odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 10 października 2008 r. (data stempla pocztowego) Y. D. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców skargę na decyzję ww. organu z dnia (...) września 2008 r. nr (...) utrzymującą w mocy decyzję Wojewody (...) z dnia (...) lipca 2008 r., nr (...) w przedmiocie wydalenia cudzoziemca z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Skarżący wniósł jednocześnie o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Powyższy wniosek nie został uzasadniony. Do ww. skargi zostało jedynie załączone zaświadczenie z dnia (...) września 2008 r. wydane przez Urząd Miejski w R. Urząd Stanu Cywilnego z treści którego wynika, iż na dzień (...) listopada 2008 r. został ustalony termin zawarcia związku małżeńskiego przez skarżącego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

W świetle przepisu art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej także p.p.s.a.) wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności.

Jednakże zgodnie z art. 61 § 3 p.p.s.a., po przekazaniu sądowi skargi, sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania. Stwierdzić należy, iż katalog przesłanek warunkujących wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji jest zamknięty.

Warunkiem wydania postanowienia o wstrzymaniu wykonania aktu lub czynności jest wykazanie przez stronę we wniosku konkretnych zdarzeń (okoliczności) świadczących o tym, że w stosunku do wnioskodawcy wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności jest uzasadnione. Należy podnieść przy tym, iż uprawdopodobnienie okoliczności przemawiających za wstrzymaniem wykonania zaskarżonej decyzji spoczywa na stronie skarżącej (tak również (w:) postanowieniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 grudnia 2004 r., sygn. akt FZ 496/2004, nie publik.).

Zdaniem Sądu skarżący - zgodnie z ciążącym na nim w tym zakresie ustawowym obowiązkiem - nie podał żadnych okoliczności, argumentów mających uzasadniać przedmiotowy wniosek, jak również nie wskazał przesłanek uzasadniających niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków w przypadku wykonania zaskarżonej decyzji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Należy zauważyć, iż skarżący ograniczył się jedynie do przedstawienia Sądowi zaświadczenia z dnia (...) września 2008 r. wydanego przez Urząd Miejski w R. Urząd Stanu Cywilnego o ustalonym terminie zawarcia zawiązku małżeńskiego. Jednak do chwili obecnej nie przedłożył Sądowi stosownego dokumentu urzędowego potwierdzającego, iż związek małżeński został przez niego zawarty. W ocenie Sądu powyższe nie może stanowić uzasadnienia złożonego wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Uzasadnienie wniosku winno odnosić się do konkretnych zdarzeń świadczących o tym, że w stosunku do wnioskodawcy wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu jest zasadne. Brak uzasadnienia wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji uniemożliwia jego merytoryczną ocenę (tak również (w:) postanowieniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 grudnia 2008 r., sygn. akt II OZ 1266/08).

Biorąc pod uwagę powyższe Sąd nie dopatrzył się w aktach sprawy zaistnienia przesłanek określonych w art. 61 § 3 p.p.s.a., które uzasadniałyby wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Skarżący w swym wniosku nie wskazał na istnienie takich argumentów, które stanowiłyby uzasadnioną podstawę dla zastosowania tymczasowej ochrony w postępowaniu sądowoadministracyjnym, o której mowa w powołanym przepisie.

Ponadto wskazać należy na niecelowość kontynuowania postępowania incydentalnego w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji administracyjnej na obecnym etapie postępowania sądowego, bowiem sprawa skierowana do oczekujących na wyznaczenie terminu rozprawy). Zgodnie z art. 61 § 6 p.p.s.a. wstrzymanie wykonania aktu lub czynności upada w razie wydania przez sąd orzeczenia kończącego postępowanie w pierwszej instancji.

W tym stanie rzeczy Sąd, na podstawie art. 61 § 3 i § 5 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.