Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1931203

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2010 r.
VIII SA/Wa 695/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marek Wroczyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2010 r. zażalenia adwokat Ż. Z.- S. pełnomocnika uczestnika postępowania N. D. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VIII Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia (...) maja 2010 r. o ponownym wezwaniu do uiszczenia opłaty kancelaryjnej od wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi D. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia (...) sierpnia 2009 r. znak (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za usunięcie drzewa bez zezwolenia postanawia: odrzucić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 25 marca 2010 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę D. P. na powołaną wyżej decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia (...) sierpnia 2009 r. znak (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za usunięcie drzewa bez zezwolenia.

W dniu (...) marca 2010 r. pełnomocnik uczestnika postępowania N. D.- adwokat Ż. Z.- S. złożyła wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku w sprawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału VIII z dnia 26 marca 2010 r. wezwał pełnomocnika uczestnika postępowania do uiszczenia opłaty kancelaryjnej w kwocie 100 zł za odpis orzeczenia z uzasadnieniem sporządzanym i doręczanym na skutek zgłoszonego żądania. Wezwanie niniejsze zostało prawidłowo doręczne pełnomocnikowi w dniu (...) marca 2010 r. (k - (...) akt sądowych).

W dniu (...) kwietnia 2010 r. (data wpływu na Biuro podawcze) do Sądu wpłynęło pismo pełnomocnika adwokat Ż. Z.- S., w którym oświadczyła o cofnięciu wniosku o doręczenie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału VIII z dnia 17 maja 2010 r. ponownie wezwano pełnomocnika uczestnika postępowania do uiszczenia opłaty kancelaryjnej za odpis orzeczenia z uzasadnieniem sporządzanym i doręczanym na skutek zgłoszonego żądania.

W dniu (...) maja 2010 r. do Sądu wpłynęło pismo pełnomocnika uczestnika postępowania, w którym wskazuje on, iż brak podstaw do żądania uiszczenia opłaty kancelaryjnej za sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku, bowiem wniosek w tym przedmiocie został wycofany.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału VIII z dnia 27 maja 2010 r. pełnomocnik uczestnika postępowania został ponownie wezwany do uiszczenia opłaty kancelaryjnej oraz poinformowany, iż cofnięcie wniosku o sporządzenie uzasadnienia było nieskuteczne. Pismem z dnia (...) czerwca 2010 r. (data nadania w urzędzie pocztowym) pełnomocnik uczestnika postępowania wniósł zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z dnia 27 maja 2010 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zauważył, co następuje:

Zażalenie jest środkiem odwoławczym przysługującym od wskazanych ustawowo postanowień incydentalnych, niekończących postępowania w sprawie (art. 194 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) oraz zarządzeń przewodniczącego, jeżeli ustawa przewiduje wniesienie zażalenia (art. 198 powołanej ustawy).

Jak wynika z akt sprawy, zarządzeniem z 26 marca 2010 r. Przewodniczący Wydziału VIII Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wezwał pełnomocnika uczestnika postępowania do uiszczenia solidarnie opłaty kancelaryjnej w kwocie 100 zł za odpis orzeczenia z uzasadnieniem sporządzanym i doręczanym na skutek zgłoszonego żądania. W zakreślonym w wezwaniu terminie pełnomocnik opłaty nie uiścił. Zasadność wydanego zarządzenie nie była przez pełnomocnika uczestnika kwestionowana, nie wniósł on bowiem w ustawowym terminie zażalenia na powołane zarządzenie. Tym samym zarządzenie niniejsze stało się prawomocne.

Pełnomocnik skarży zażalenie Przewodniczącego Wydziału wzywające do wykonania prawomocnego zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia żądanej opłaty kancelaryjnej.

Na zarządzenie wzywające do wykonania prawomocnego zarządzenia dotyczącego uiszczenia opłaty sądowej zażalenie nie przysługuje, skoro przepisy ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w takim wypadku możliwości zaskarżenia nie przewidują.

Zgodnie art. 170 p.p.s.a. orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, ale również inne sądy i organy państwowe, a w przypadkach w ustawie przewidzianych także inne osoby. Od prawomocnych orzeczeń nie przysługuje żaden środek zaskarżenia. Zażalenie można wnieść na nieprawomocne zarządzenia przewodniczącego o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego.

Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd na podstawie art. 178 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.