Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3003452

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 13 grudnia 2018 r.
VIII SA/Wa 692/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Owsińska-Gwiazda.

Sędziowie WSA: Sławomir Fularski (spr.), Leszek Kobylski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 grudnia 2018 r. w Radomiu sprawy ze skargi E. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) lipca 2018 r. nr (...) w przedmiocie zobowiązania do zwrotu należności za pobyt w domu pomocy społecznej oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.