Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 2 kwietnia 2009 r.
VIII SA/Wa 692/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Monika Kramek (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 2 kwietnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku E.K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi E.K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) września 2008 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie określenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym postanawia 1. przyznać prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych 2. w pozostałym zakresie wniosek oddalić

Uzasadnienie faktyczne

W uzasadnieniu wniosku o przyznanie prawa pomocy E.K. wyjaśnił, że zarówno on jak i jego żona, z którą pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym są osobami bezrobotnymi bez prawa do zasiłku (załączone zaświadczenia) i bez żadnych dochodów. Skarżący podał, że z uwagi na przebytą chorobę (...) nie może podjąć żadnej pracy. W piśmie z dnia (...) lutego 2009 r. uzupełniającym wniosek o przyznanie prawa pomocy skarżący oświadczył, że aktualnie przygotowuje się do operacji w związku nawrotem choroby (...), oświadczył również, że nie korzysta ze świadczeń opieki społecznej i utrzymuje się z pomocy finansowej swojej siostry. Miesięczne koszty utrzymania skarżącego stanowią około (...) zł, jednakże z kwoty tej nie jest on w stanie pokryć wszystkich zobowiązań, w związku z czym posiada zaległości w opłatach za energię i gaz. Do pisma załączone zostało zaświadczenie o stanie zdrowia skarżącego.

W myśl art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w jego toku.

Zgodnie zaś z art. 245 § 1-3 powołanej ustawy prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

Przedmiotowy wniosek dotyczy przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym. Przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym następuje - gdy wykaże ona, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 pkt 1).

Celem występującej w postępowaniu sądowoadministracyjnym instytucji "prawa pomocy" jest zapewnienie realizacji prawa do sądu stronie, która ze względu na dochody, stan majątkowy i rodzinny nie może ponieść kosztów związanych ze swym udziałem w sprawie. Zawarte w art. 246 § 1 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sformułowanie "gdy osoba ta wykaże" oznacza zaś, że to na wnoszącym wniosek o przyznanie prawa pomocy spoczywa obowiązek udowodnienia, iż znajduje się on w tej szczególnej sytuacji uprawniającej do skorzystania z prawa pomocy.

Mając na uwadze wyjaśnienia skarżącego uznać należy, że jego wniosek zasługuje na uwzględnienie. Jak wynika z nadesłanych dokumentów skarżący jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku, we wspólnym gospodarstwie domowym pozostaje z nim także niepracująca żona. Nie jest on zatem w stanie ponieść kosztów postępowania bez uszczerbku w utrzymaniu koniecznym siebie i rodziny.

Odnośnie natomiast wniosku o ustanowienie w sprawie pełnomocnika wyjaśnić należy, że podlegał on oddaleniu bowiem skarżący w toku postępowania udzielił profesjonalnemu pełnomocnikowi - radcy prawnemu pełnomocnictwa do działania w jego imieniu.

W związku z powyższym w oparciu o art. 246 § 1 pkt 1 oraz art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowiono, jak w sentencji.