Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 13 stycznia 2009 r.
VIII SA/Wa 692/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Artur Kot.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) września 2008 r. znak (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie określenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym postanawia: odrzucić skargę E. K.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej u.p.p.s.a.) skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez Sąd.

Pismem z dnia 28 listopada 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wykonując zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z dnia 25 listopada 2008 r., wezwał skarżącego do usunięcia braków skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego - w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Z adnotacji urzędu pocztowego dokonanej na potwierdzeniu odbioru przesyłki pocztowej zawierającej odpis tego zarządzenia wynika, że mimo dwukrotnej próby doręczenia tego pisma (pierwsze awizo z 3 grudnia 2008 r., drugie awizo z 11 grudnia 2008 r.) strona skarżąca nie podjęła tego pisma w terminie do 18 grudnia 2008 r.

W związku z powyższym Sąd stwierdził, że wezwanie do uiszczenia należnego wpisu zostało skutecznie doręczone skarżącemu 18 grudnia 2008 r. Siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu upłynął w niniejszej sprawie z dniem 29 grudnia 2008 r.

Po sprawdzeniu w rejestrze dochodów budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie stwierdzono, że skarżący nie uiścił należnego wpisu od skargi.

Z tych względów, na podstawie art. 220 § 3 u.p.p.s.a., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, jak w sentencji postanowienia.