Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2009 r.
VIII SA/Wa 691/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marek Wroczyński (spr.).

Sędziowie WSA: Iwona Owsińska-Gwiazda, Artur Kot.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 kwietnia 2009 r. sprawy ze skargi M. K. na uchwałę Rady Miejskiej w K. z dnia (...) marca 2007 r. nr (...) w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W skardze z dnia (...) października 2008 r. M.K. wnosił o stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miejskiej w K. nr (...) z dnia (...) marca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie sołectwa J. oraz zasądzenie kosztów postępowania.

Uzasadniając skargę podnosił, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości J. gmina K. był wyłożony do publicznego wglądu w dniach od (...) grudnia 2006 r. do (...) stycznia 2007 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w K.

Po zapoznaniu się z planem w dniu (...) stycznia 2007 r., wspólnie z innymi właścicielami gruntów objętych planem złożył do Burmistrza Gminy K. uwagę dotyczącą zmiany wysokości stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu miejscowego, a w szczególności w § 49 pkt 1 z 30% do 10% i w punkcie 2 z 20% do 5% projektu planu.

Burmistrz powyższej uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania nie uwzględnił i wraz z projektem przekazał do rozpatrzenia Radzie Miejskiej.

Rada Miejska w K. w dniu (...) marca 2007 r. podjęła uchwałę nr (...) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu sołectwa J. biorąc za podstawę art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), dalej jako ustawa, w związku z uchwałą nr (...) Rady Miejskiej w K. z dnia (...) kwietnia 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania dla terenu położonego w obrębie sołectwa J.

W ocenie skarżącego uchwała nr (...) z dnia (...) marca 2007 r. w sprawie przedłożonego miejscowego planu w części dotyczącej § 49 pkt 1 i 2 została podjęta z naruszeniem art. 20 ust. 1 ustawy. Zgodnie ze wskazanym przepisem Rada Miejska zobowiązana była do rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Burmistrza uwag do projektu planu, przed podjęciem przedmiotowej uchwały.

Zdaniem skarżącego organ w dniu powzięcia uchwały nr (...), ani wcześniej nie rozpatrywał nieuwzględnionych przez Burmistrza uwag do projektu planu, co potwierdza załącznik nr 2 do uchwały oraz protokół nr (...) z sesji Rady Miejskiej w K. odbytej w dniu (...) marca 2007 r.

Jego zdaniem Rada Miejska powinna przeprowadzić odrębne głosowanie nad nieuwzględnionymi przez Burmistrza uwagami do projektu planu, a dopiero następnie przystąpić do głosowania nad uchwałą zatwierdzającą plan miejscowy przez co naruszyła przepisy art. 20 ust. 1 ustawy oraz procedury głosowania określone w § 68 Statutu Gminy.

Następnie skarżący wskazał, że pismem z dnia (...) sierpnia 2008 r., biorąc za podstawę art. 101 ustawy o samorządzie gminnym wezwał Radę Miejską w K. do usunięcia naruszenia prawa dokonanego przedmiotową uchwałą w części dotyczącej § 49 pkt 1 i 2.

Rada Miejska w K. w dniu (...) października 2008 r. podjęła uchwałę o nieuwzględnieniu wezwania do usunięcia naruszenia prawa, którą skarżący otrzymał w dniu (...) października 2008 r.

Zdaniem skarżącego Rada Miejska podejmując uchwałę nr (...) w dniu (...) marca 2007 r. uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa J. bez odrębnego rozpatrzenia uwag nieuwzględnionych przez Burmistrza, co potwierdza załączony protokół z obrad sesji Rady, jak również załącznik nr 2 stanowiący integralną część uchwały. W przedmiotowym załączniku istnieją rubryki-uwaga uwzględniona, uwaga nieuwzględniona, ale nie ma stwierdzeń w jaki sposób nieuwzględnione przez Burmistrza uwagi zostały rozpatrzone przez Radę Miejską.

W odpowiedzi na skargę organ wnosił o jej oddalenie.

W uzasadnieniu odpowiedzi na skargę organ podnosił, że w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie sołectwa J. grupa mieszkańców, w tym M.K. wystąpiła z wnioskiem o zmianę proponowanych stawek jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z 30% na 10% dla terenów określonych w § 49 projektu uchwały symbolami MN/U, P, U, UR i z 20% na 5% dla terenów oznaczonych symbolami MN, MNe, MN/RM, RM.

Rada Miejska w K. najpierw w komisjach, a następnie na sesji w dniu (...) marca 2007 r. rozpatrzyła wnioski - załącznik nr 2 do uchwały - sposób rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu. Następnie podjęła uchwałę nr (...) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie sołectwa J.

Rada nieuwzględniła proponowanych przez skarżącego zmian i w § 49 uchwały przyjęła stawki w wersji przedłożonej przez Burmistrza.

Organ podnosił również, że w związku ze zmianą miejscowego planu, który wszedł w życie po upływie 30 dni od dania ogłoszenia, skarżący swoje nieruchomości podzielił na 11 działek, z których 6 zostało sprzedanych.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:

Skarga M.K. nie zasługuje na uwzględnienie.

Sąd administracyjny został wyposażony w funkcje kontrolne działalności administracji publicznej, co oznacza, że w przypadku zaskarżenia decyzji, postanowienia, czy aktu, sąd bada zgodność tych aktów z przepisami prawa - art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (DZ.U nr 153 poz. 1269 ) oraz art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ) zwaną dalej p.p.s.a.

Zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), dalej u.s.g., każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia - zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego.

Zgodnie z art. 147 § 1 p.p.s.a. Sąd uwzględniając skargę na uchwałę lub akt, którym mowa w art. 3 § 2pkt 5 i 6, stwierdza nieważność uchwały lub aktu w całości lub w części albo stwierdza, że zostały wydane z naruszeniem prawa, jeżeli przepis szczególny wyłącza stwierdzenie ich nieważności.

Przedmiotem skargi w niniejszej sprawie jest § 49 pkt 1 i 2 uchwały Rady Miejskiej w K., nr (...) z dnia (...) marca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie sołectwa J.

Skarżący zarzuca, iż organ podejmując przedmiotową uchwałę, w zakresie § 49 pkt 1 i 2 dopuścił się naruszenia przepisu art. 20 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z powołanym przepisem plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Istotną kwestią w sprawie jest to, czy Rada Miejska rozstrzygnęła o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu.

Należy zauważyć, że ustawodawca nie określił w sposób precyzyjny w jakiej formie i według jakiej procedury wniesione do planu uwagi winny być rozpatrzone przez organ uchwalający plan.

Organ podejmując uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego według przedłożonego projektu wraz z załącznikami, uznawał, że nie akceptuje wniesionych uwag. W innej sytuacji uwzględnienie uwag musiałoby prowadzić do zmiany projektu planu miejscowego i wycofania go celem naniesienia poprawek.

W niniejszej sprawie podejmując przedmiotową uchwalę, której częścią integralną był załącznik nr 2, rozpoznał merytorycznie wniesione przez skarżącego uwagi.

Tak więc, nie można podzielić zarzutów podniesionych przez skarżącego, że jego uwagi nie były merytorycznie rozpoznawane przez organ.

Sposób rozpoznania uwag ustawodawca pozostawił do uznania organu.

Co prawda ze zgromadzonego materiału nie wynika, aby uwagi, jak chce skarżący były poddane odrębnemu głosowaniu, ale należy zauważyć, że skoro głosowaniu poddana została cała uchwała, to również głosowaniu poddana była jej integralna część - załącznik nr 2, z którego wynika, że Rada Miejska nie przychyla się do wniesionych przez skarżącego poprawek. Należy uznać, że Rada Miejska podejmując uchwałę, wiedziała, że skarżący zgłosił zastrzeżenia do projektu uchwały, w jakim zakresie i że nie zostały one uwzględnione przez Burmistrza.

Z takim stanowiskiem zgodziła się Rada Miejska.

Przedłożony Radzie Miejskiej w K. projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa J. był w dniu (...) marca 2007 r. przedmiotem oceny przez Komisję Gospodarki Przestrzennej, Budownictwa, Komunikacji i Bezpieczeństwa Publicznego. W trakcie prac komisji była rozważana kwestia wprowadzenia zmian w § 49 planu miejscowego. Komisja nie wprowadziła żądnych zmian i zaakceptowała przedłożone propozycje stawek opłat.

W ocenie Sądu nie można postawić organowi uchwałodawczemu, że naruszył przepis art. 20 ust. 1 ustawy. Rada Miejska miała swobodę, co do zakresu oceny uwag. Mogła ona poprzestać na zapoznaniu się z argumentacją wójta, burmistrza, prezydenta, mogła analizować je we własnym zakresie.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 u.s.g. uchwała lub zarządzenie organu gminy sprzeczne z prawem są nieważne. Działaniu Rady Miejskiej w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa J. nie postawić zarzutu, że przedmiotowa uchwała w zakresie § 49 jest sprzeczna z prawem.

Tym samym nie można w niniejszej sprawie postawić organowi zarzutu, że nie rozstrzygnął o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag, skoro podjął w tym zakresie uchwałę.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy, który stanowi należy analizować łącznie z art. 20 ust. 1, rada gminy jeżeli stwierdzi konieczność dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie planu miejscowego, w tym także w wyniku uwzględnienia uwag do projektu planu-czynności o których mowa w art. 17 ponawia się w zakresie niezbędnym do dokonania tych zmian.

Rada Miejska w K. uznała, że przedłożony projekt planu akceptuje w całości, odrzucając między innymi zgłoszone przez skarżącego uwagi do § 49 projektu uchwały.

Z tych też względów biorąc za podstawę art. 151 p.p.s.a. oddalono skargę.