Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 10 kwietnia 2009 r.
VIII SA/Wa 685/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wojciech Mazur.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku K. W., J. W. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia w sprawie ze skargi k.w., J.W. na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia (...) stycznia 2008 r. znak: (...) w przedmiocie nakazu zabezpieczenia zabytku postanawia: odmówić przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) kwietnia 2009 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynął wniosek K. W. i J. W. (dalej: "skarżący") o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia, które zostało odrzucone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w dniu (...) marca 2009 r. z powodu uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia po upływie terminu zakreslonego przez Sąd. Przedmiotowe postanowienie doręczono prawidłowo skarżącym w dniu (...) marca 2009 r.

Uzasadniając wniosek skarżący wyjaśnili, że nieuiszczenie wpisu w terminie zostało spowodowane niemożnością odebrania korespondencji zawierającej wezwanie do jego uiszczenia, z uwagi na pobyt skarżących na urlopie. Wezwanie do uiszczenia wpisu odebrała nieupoważniona do odbioru korespondencji pracownica firmy. Po powrocie z urlopu wpis został uiszczony, natomiast o przekroczeniu terminu na uiszczenie wpisu skarżący dowiedzieli się dopiero z postanowienia z dnia (...) marca 2009 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 - dalej p.p.s.a.), sąd może na wniosek przywrócić termin, jeżeli strona bez własnej winy nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym.

Zgodnie z brzmieniem art. 87 § 1 i § 4 p.p.s.a. pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie. Kryterium braku winy, jako przesłanka przywrócenia terminu wiąże się z obowiązkiem strony do zachowania szczególnej staranności przy prowadzeniu własnych spraw. O braku winy w niedopełnieniu obowiązku zachowana terminu do dokonania czynności procesowej można zatem mówić tylko w przypadku stwierdzenia, że dopełnienie czynności stało się niemożliwe z powodu przeszkody nie dającej się przezwyciężyć.

Przy ocenie braku winy należy przyjąć obiektywny miernik staranności, jakiej można wymagać od strony dbającej należycie o swoje interesy. Nie jest dopuszczalne przywrócenie terminu, gdy strona dopuściła się choćby lekkiego niedbalstwa.

Zdaniem Sądu skarżący nie uprawdopodobnili braku winy w uchybieniu terminowi, bowiem z akt sprawy jednoznacznie wynika, iż solidarne wezwania z dnia (...) grudnia 2008 r. do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia odebrali osobiście skarżący, potwierdzając na zwrotnym potwierdzeniu odbioru (k. 324 i 325 akt sprawy) odbiór korespondencji własnoręcznym podpisem i czytelnie opatrzoną datą, tj, dzień (...) grudnia 2009 r.

Z powyższych względów, na podstawie art. 86 § 1 p.p.s.a., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, jak w sentencji.