Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 12 marca 2009 r.
VIII SA/Wa 685/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Owsińska-Gwiazda.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.W., k.w. na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia (...) stycznia 2008 r. nr (...) w przedmiocie nakazu zabezpieczenia zabytku postanawia: odrzucić zażalenie J.W., k.w.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej p.p.s.a.) skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez Sąd.

W dniu (...) grudnia 2008 r. wpłynęło do Sądu zażalenie skarżących na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia (...) grudnia 2008 r.

Pismem z dnia (...) grudnia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wezwał skarżących solidarnie do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia w terminie 7 dni, pod rygorem jego odrzucenia.

Skarżący otrzymali ww. pismo w dniu (...) grudnia 2008 r., a więc wyznaczony przez Sąd termin upłynął z dniem (...) stycznia 2009 r.

Po sprawdzeniu w rejestrze dochodów budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie stwierdzono, że skarżący uiścili należny wpisu w dniu (...) stycznia 2009 r., a więc po upływie zakreślonego przez Sąd terminu.

Z tych względów, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji postanowienia.