Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 18 stycznia 2010 r.
VIII SA/Wa 685/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Monika Kramek (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Fundacji "(...)" o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi J. W. i K. W. na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia (...) stycznia 2008 r. nr (...) w przedmiocie uchylenia w części decyzji w sprawie nakazu zabezpieczenia zabytku postanawia odmówić przyznania prawo pomocy

Uzasadnienie faktyczne

Wnioskiem złożonym na urzędowym formularzu "PPPr" dopuszczona do udziału w charakterze uczestnika postępowania Fundacja "(...)" wniosła o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Na podstawie informacji przedstawionych w urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy oraz nadesłanych dokumentów ustalono, co następuje:

wysokość kapitału zakładowego stanowi kwota (...) zł, a stan konta (...) zł. Ze złożonego statutu fundacji (§ 17) wynika, że dochody na swoją działalność wnioskodawca uzyskuje m.in. z dotacji, darowizn, zapisów, spadków, dywidend i zysków z udziałów lub akcji, odsetek bankowych, lokat kapitałowych, papierów wartościowych. Ponadto fundacja oświadczyła, że posiadane środki przeznacza na ratowanie zabytkowego i zrujnowanego pałacu w B.

Rozpatrując wniosek osoby prawnej o zwolnienie od kosztów sądowych podkreślenia wymaga, że w postępowaniu sądowoadministracyjnym prawo pomocy w zakresie częściowym, obejmującym między innymi zwolnienie od kosztów sądowych, może być przyznane, gdy wnioskodawca wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania (art. 246 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.)).

Na podstawie informacji przedstawionych w urzędowym formularzu wniosku PPPr stwierdzić należy, że wnioskodawca nie wykazał, iż spełnia ustawową przesłankę. Powyższe uniemożliwia przyznanie prawa pomocy we wnioskowanym zakresie. Skarżący podmiot dysponuje - zgodnie z oświadczeniem - środkami finansowymi w wysokości (...) zł, znajdującymi się na rachunku bieżącym. Wprawdzie z wniosku strony wynika, że środki te przeznaczone są na cele statutowe - ratowanie zabytków, jednak okoliczność ta pozostaje bez wpływu na ocenę możliwości poniesienia opłaty kancelaryjnej w wysokości (...) zł za sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku.

Ustawodawca nakazuje bowiem, aby wnioskodawca wykazał, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie tych kosztów. Sytuacja taka nie występuje w przypadku uczestnika postępowania. Rodzaj, czy cele działalności fundacji, choć zasługują na uznanie, nie stanowią przesłanki warunkującej możliwość uzyskania prawa pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Prawo to ustawodawca uzależnił bowiem wyłącznie od możliwości finansowych wnioskodawcy.

W związku z tym, że wnioskująca fundacja nie wykazała, iż uiszczenie opłaty kancelaryjnej w wysokości (...) zł przekracza jej możliwości finansowe, na podstawie art. 246 § 2 pkt 2 w zw. z art. 254 § 1 oraz art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowiono jak w sentencji.