Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 12 marca 2009 r.
VIII SA/Wa 682/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sławomir Fularski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy w wniosku K.D. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu i uzupełnienia braków formalnych skargi ze skargi K.D. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) września 2008 r. nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów wsi Z. po wznowieniu postępowania postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia (...) stycznia 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę K.D. na powołaną wyżej decyzję Wojewody (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów wsi Z. po wznowieniu postępowania.

W dniu (...) lutego 2009 r. (data wpływu na biuro podawcze) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpłynęło pismo K.D. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi oraz uzupełnienie braków formalnych skargi poprzez nadesłanie jej dwóch odpisów. Skarżący podniósł, iż w okresie od (...) listopada 2008 r. do (...) lutego 2009 r. przebywał w szpitalu. W tym czasie doręczona została dla niego korespondencja z Sądu zobowiązująca do uzupełnienia braków formalnych skargi oraz zapłaty kwoty 200 złotych tytułem wpisu od skargi. Przesyłkę odebrał syn skarżącego P.D., jednak z uwagi na chorobę skarżącego nie przekazał jej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - zwana dalej p.p.s.a.), sąd może na wniosek przywrócić termin, jeżeli strona bez własnej winy nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym.

Zgodnie z brzmieniem art. 87 § 1 i § 4 p.p.s.a., pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie.

Zgodnie z art. 87 § 2 powołanej ustawy, we wniosku należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu. Przesłanki przywrócenia terminu, które muszą być spełnione łącznie aby wiosek mógł zostać rozpatrzony pozytywnie, określają przepisy § 1-4 art. 87 p.p.s.a. Są nimi:

-

wniesienie wniosku o przywrócenie terminu w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu,

-

uprawdopodobnienie okoliczności wskazujących na brak winy strony w uchybieniu terminu,

-

powstanie ujemnych dla strony skutków w zakresie postępowania sądowego,

-

równoczesne ze złożeniem wniosku dokonanie czynności, której strona nie dokonała w terminie (art. 87 § 4).

Sformułowanie "łącznie" oznacza, że w sytuacji, gdy którakolwiek z wymienionych wyżej czterech przesłanek nie zostanie spełniona, zasadnym byłoby wydanie orzeczenia odmownego.

Spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym (art. 88 p.p.s.a.). Termin ten liczy się od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu, a nie od daty, w której strona dowiedziała się o uchybieniu terminu.

Zgodnie z ugruntowaną linią orzeczniczą Naczelnego Sądu Administracyjnego brak winy w uchybieniu terminu można przyjąć tylko wtedy, gdy strona nie mogła przeszkody usunąć, nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku (por. postanowienie NSA z dnia 12 grudnia 2001 r., sygn. akt II SA/Wa 1744/00, niepublikowane).

W świetle powołanych wyżej przepisów wniosek K.D. z dnia (...) lutego 2009 r. należy uznać za spóźniony, bowiem jego wniesienie do Sądu nastąpiło z naruszeniem ustawowego terminu, określonego w omawianym przepisie art. 87 § 1 p.p.s.a. Należy wskazać, że termin 7 dni do wniesienia wniosku liczy się od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu (por. Komentarz do ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka - Medek; Zakamycze 2005, s. 217).

Nawet gdyby uznać najkorzystniejszy dla wnioskodawcy sposób oceny i przyjąć za dzień ustania przyczyny uchybienia dzień zakończenia hospitalizacji tj. dzień (...) lutego 2009 r. to i tak termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego i uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie dwóch odpisów skargi własnoręcznie podpisanych lub poświadczonych za zgodność z oryginałem upłynął w dniu (...) lutego 2009 r. W konsekwencji wniosek nadany w dniu (...) lutego 2009 r. uznać należy za spóźniony i jako taki podlegający odrzuceniu.

Dla porządku należy wskazać, iż składając wniosek o przywrócenie terminu do dokonania czynności którym uchybił, skarżący nie uiścił wpisu sądowego, nie uzupełnił także braków formalnych skargi.

Mając na uwadze przedstawione okoliczności faktyczne i prawne sprawy Sąd uznał, iż nie wystąpiły okoliczności uzasadniające przywrócenie uchybionego terminu i w konsekwencji na podstawie art. 86 § 1 w związku z art. 87 § 2 p.p.s.a. - orzekł jak w sentencji.