Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 13 stycznia 2009 r.
VIII SA/Wa 682/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sławomir Fularski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. D. na decyzję Wojewody M. z dnia (...) września 2008 r., Nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów wsi Z. po wznowieniu postępowania postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 17 października 2008 r. K. D. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Wojewody M. skargę na decyzję tego organu z dnia (...) września 2008 r., Nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów wsi Z. po wznowieniu postępowania.

Zarządzeniami Przewodniczącego Wydziału VIII Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 listopada 2008 r. skarżący został wezwany do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego w wysokości 200 złotych oraz nadesłanie dwóch odpisów skargi własnoręcznie podpisanych lub poświadczonych za zgodność z oryginałem w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwań, pod rygorem odrzucenia skargi. Z akt sprawy wynika, iż niniejsze wezwania zostały doręczone w dniu 28 listopada 2008 r. (verte k. 12 i 13). Ich odbiór pokwitował P. D. (dorosły domownik, który podjął się oddać przesyłkę adresatowi).

Jak wynika z zamieszczonej w aktach sprawy informacji udzielonej przez Oddział Finansowo - Budżetowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (verte k. 17), po sprawdzeniu do dnia 2 stycznia 2009 r. w dokumentach księgowych dotyczących opłat sądowych nie zidentyfikowano wpłaty do niniejszej sprawy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - dalej p.p.s.a., Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. Natomiast art. 220 § 3 p.p.s.a. stanowi, iż skarga od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez Sąd.

Mając na uwadze powyższe należało przyjąć, iż w niniejszej sprawie termin do uzupełnienia braków formalnych skargi, w postaci uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 200 złotych oraz nadesłania dwóch odpisów skargi własnoręcznie podpisanych lub poświadczonych za zgodność z oryginałem upływał dnia 5 grudnia 2008 r. W zakreślonym terminie skarżący nie zadośćuczynił wezwaniom Sądu. W związku z powyższym uznać należy, że zachodzą podstawy do odrzucenia skargi.

Z tych też względów, działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 w zw. z art. 220 § 3 p.p.s.a. Sąd postanowił jak w sentencji.