Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 23 grudnia 2008 r.
VIII SA/Wa 681/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sławomir Fularski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 23 grudnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D.F. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia(...) października 2008 r. nr (...) w przedmiocie wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 20 listopada 2008 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła skarga na opisaną wyżej decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R.

Zarządzeniem z dnia 20 listopada 2008 r. Sąd zobowiązał skarżącą do uzupełnienia braków formalnych skargi przez uiszczenie wpisu sądowego w kwocie 500 złotych, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwanie zostało prawidłowo doręczone skarżącej w dniu 27 listopada 2008 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru k. 6).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej jako u.p.p.s.a.), sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych.

Natomiast zgodnie z art. 220 § 1 powołanej ustawy sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3 u.p.p.s.a.).

Jak wynika z akt sprawy skarżąca D.F. została prawidłowo wezwana do uzupełnienia braków formalnych skargi, a termin do dokonania tej czynności upłynął w dniu 4 grudnia 2008 r. Do chwili obecnej skarżąca nie wykonała zobowiązania sądu i nie uiściła wpisu sądowego, co wynika z informacji nadesłanej przez Oddział Finansowo - Budżetowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności na mocy art. 58 § 1 pkt 3 w zw. z art. 220 § 3 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji.