Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 23 grudnia 2008 r.
VIII SA/Wa 679/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Wojciech Mazur.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 23 grudnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D.F. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia (...) października 2008 r. nr (...) w przedmiocie wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

D.F. wystąpiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ze skargą na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. w przedmiocie wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Pismem z dnia 20 listopada 2008 r. Sąd wezwał skarżącą do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 500 zł, pouczając, że czynności tej należy dokonać w terminie siedmiu dni od doręczenia pisma, pod rygorem odrzucenia skargi.

Jak wynika z akt sprawy wezwanie do wpisu doręczone zostało skarżącej w dniu 27 listopada 2008 r., (zwrotne potwierdzenie odbioru w aktach).

Należy stwierdzić, że dotychczas skarżąca nie uiściła wpisu.

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata.

W związku z tym, że w wymaganym terminie wpis nie został uiszczony skarga podlegała odrzuceniu na podstawie art. 220 § 3 wymienionej wyżej ustawy.